احمد فرهادی

فرمانده سپاه: ما انتخابات را مهندسی کردیم!

خط قرمز: خط قرمز نیروهای انقلاب در انتخابات ریاست جمهوری دهم روی کار آمدن مجدد دوم خردادی‌ها بود. نام بردن مستقیم از ستاد آقای موسوی در پایان صحبت معلوم می‌کند مصداق مشخص خط قرمز سردار جعفری و همفکرانش این بوده که آقای موسوی به هیچ وجه نمی‌بایستی برندهٔ انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ شود. اینکه از آقای کروبی نام برده نشده قطعا به این دلیل است که رای آقای موسوی بیشتر از او ارزیابی می‌شده، وگرنه مطمئنا خط قرمز این بوده که هیچ‌کدام از آن دو به هیچ وجه نمی‌بایستی برندهٔ انتخابات شوند.

بخش: 

کدام سوسیالیسم؟

نگارنده خود را عضوی از جنبش سوسیالیستی و همراه آن سوسیالیست‌هایی می‌داند که استقرار سوسیالیسم به مثابهٔ صورت‌بندی اجتماعی-اقتصادی را هدف غیرقابل چشم‌پوشی خود اعلام کرده و در راه آن می‌کوشند. سوسیالیسم مورد نظر من جامعه‌ای است انسان‌محور که در آن عدالت اجتماعی (که با آزادی، برابری، برادری و همبستگی اجتماعی انسان‌ها مفهوم می‌شود)، مردم‌سالاری، توسعهٔ اقتصادی و حفظ محیط زیست باهم پیوند ساختاری دارند و از هم جدایی ناپذیرند و کوشش برای تحقق آن‌ها و مراقبت از پایداری و تعمیق آن‌ها وظیفه و مسئولیت بسیار مهم جامعه و نهادهای اداره کنندهٔ آن است.

کدام چپ؟

به گمان نگارنده، "چپ" و همزادش "راست" مقوله‌هائی هستند بیانگر انتخاب دو سمت‌گیریِ اجتماعیِ کاملا مخالفِ هم، که در رابطه با ساختار اجتماعی تعریف می‌شوند. من به یک تعریف یک بار برای همیشه برای آن‌ها و یک"چپ" مطلق در برابر یک "راست" مطلق باور ندارم و آن دو را مقوله‌هائی می‌دانم دارای اعتبار نسبی... "چپ" کسی است که باورهای اجتماعی‌اش فاصلهٔ کمتری از قطب باورهای "چپ" دارد تا از قطب باورهای "راست".

در طریق عشق‌بازی امن و آسایش خطاست!

من به عنوان عضو سازمان موظف‌ام پای‌بند این تصمیم باشم ولی آن را درست نمی‌دانم و در این نوشته به نقد آن می‌پردازم. برای کوتاهی نوشته، از زاویه‌هایی که با برخی توضیحات و دلایل اعلامیه دارم می‌گذرم، مگر یک اختلاف و آن اینکه، فروکاستن هستهٔ اصلی و مرکزی حاکمیت کنونی به «خامنه ای و همدستان وی» را درست نمی‌دانم.

سخنانی در کنگرهٴ سیزدهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

موضوع آخر و بسیار مهمتر. رفقا سازمان در فعالیت نزدیک به نیم سده‌ای خود، کارهای درست و نادرست زیاد داشته، ولی هرگاه در تصمیم‌گیری شجاعت به خرج داده بیشتر تاثیرگذار بوده است. در شرایط کنونی، که بحران همه‌جانبه‌ای میهن‌مان را فراگرفته و در آستانهٴ انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم، هنگامی است که باید در تصمیم‌گیری شجاعت به خرج دهیم.

نامهی سرگشاده به اعضا و دوستداران سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۳۸۸ نوشتهی کوتاه زیر را از طریق رسانهی داخلی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)، به آگاهی اعضای تشکیلات سازمان رساندم: "در پی سالیان دراز عضویت در تشکیلات فداییان خلق ایران، پس از هفت ماه کشاکش با خودم، با درد بسیار این مختصر را برای اعلام کنارهگیری از تشکیلات سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) مینویسم...

تشتت در میان کودتاگران!

پس از گذشت ۴۷ روز پرماجرا تا کنون از ۳ بخش کودتا تنها بخش نخست یعنی تقلب انتخاباتی به صورت کامل اجرا شده است. نتایج مهندسی آرا به عنوان نتایج انتخابات اعلام شده و همهی مدافعین کودتا بارها و بارها این دروغ بزرگ را تکرار کردهاند و میکنند.

بخش: 

خجالت دارد آقای احمدینژاد!

آیا این شرمآور نیست؟ آیا رسیدگی به قتل انسانها را مستمسک امیال سیاسی قرار دادن شرمآور نیست؟ آنهم از سوی کسی که ادعا میکند رییس جمهور ایران است و بالاترین مقام اجرایی و بالاترین مسئولیت برای حفظ جان و مال و کیان شهروندان کشور را در اختیار گرفته است؟

بخش: 

خیرهسری تا کی؟

علیرغم موفقیت کودتاگران در کنترل خیابانهای شهرهای بزرگ، بویژه تهران، و پیشگیری از برگزاری تظاهرات، و علیرغم دستگیریها و بگیر و ببندهای فراوان، کودتا هنوز به نتیجهی دلخواه طراحاناش نرسیده، هزینههای سنگینی بر بلوک حاکم وارد آورده و شکاف در ارکان جمهوری اسلامی را عمق بیسابقهای بخشیده است. موتور محرک و نیروی اصلی کودتا بخش نظامی- امنیتی بلوک حاکم است. این کودتا و چنین هزینهی سنگینی را این بخش به دیگر شرکايش در بلوک حاکم تحمیل کرده است.

بخش: 

واقعا راست میگویید آقای خامنه ای؟

اگر راست میگویید و میخواهید درست عمل کنید، چرا میترسید چشم مردم ایران و جهان ناظر بر اعمال شما باشد؟ نیکوکاران نگران انعکاس اعمالشان نیستند و از روشنایی نمیهراسند، دزدان و توطئهگران هستند که به تاریکی پناه میبرند و خود را از چشم دیگران پنهان میکنند. آیا کوشش شما برای پنهان شدن از دید مردم خود نشانهی آن نیست که خودتان نیز میدانید مشغول کودتا هستید؟

بخش: 

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - احمد فرهادی