احمد فرهادی

واقعا راست میگویید آقای خامنه ای؟

اگر راست میگویید و میخواهید درست عمل کنید، چرا میترسید چشم مردم ایران و جهان ناظر بر اعمال شما باشد؟ نیکوکاران نگران انعکاس اعمالشان نیستند و از روشنایی نمیهراسند، دزدان و توطئهگران هستند که به تاریکی پناه میبرند و خود را از چشم دیگران پنهان میکنند. آیا کوشش شما برای پنهان شدن از دید مردم خود نشانهی آن نیست که خودتان نیز میدانید مشغول کودتا هستید؟

بخش: 

دستآوردها و ضعفهای کنگره ی یازدهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

برجستهترین تصویری که از کنگرهی یازدهم سازمان در ذهن من نقش بسته، شور و شوق وحدت است و این تصویر زیبا همیشه با من خواهد ماند. به گمان من ماندگارترین تصویر در ذهن اکثریت قریب به اتفاق شرکتکنندگان در کنگره نیز همین تصویر زیبا خواهد بود.

پيش‌نهادها بر سند ديدگاه‌ها و آماج‌هاى ‌سازمان ‌فداييان‌ خلق‌ ايران‌ (اکثريت‌) مصوبه‌ى کنگره پنجم (۱۳-۱۸ دي‌ماه ۱۳۷۶) (۳-۸ ژانويه‌ى ۱۹۹۸)

پيش نويس اسناد ديدگاهی ارائه شده به کنگره دهم

ما در راه‌ تحقق‌ ارزش‌هايى که‌ برشمرديم‌ پيکار مي‌کنيم‌ و سوسياليسم‌ را به‌ عنوان‌ آرمان‌ والاى خود که‌ تجسم‌ چنين‌ ارزش‌ها و تمايلات‌ انسانى است‌، مي‌دانيم‌. به‌ نظر ما سرمايه‌دارى سرچشمه ستم‌ طبقاتى، بي‌عدالتى، بهره‌ورى غارتگرانه‌ از طبيعت‌، جنگ‌ و بيکارى توده‌اى و منشأ بسيارى از نابساماني‌ها و ناهنجاري‌هاى اجتماعى است‌. سرمايه‌دارى در آستانه قرن‌ بيست‌ و يکم‌ آشکارا ناتوانى خود را در پاسخگويى به‌ معضلات‌ بشر که‌ خود موجد بسيارى از آن‌ها بوده‌ است‌، نشان‌ مي‌دهد. ما سوسياليسم‌ را که‌ در آن‌ انسان‌ در مرکز توجه‌ قرار دارد، به‌ عنوان‌ يک‌ ضرورت‌ براى حل‌ اين‌ معضلات‌ مي‌دانيم‌.

بخش: 

كوشش براى كنترل بحران هسته اى يك وظيفه ملى است!

نه تنها خود تسليحات اتمى براى ما امنيت تامين نمى كند بل كه صحبت كردن از آن نيز براى كشور ما نا امنى به ارمغان مى آورد. در اين شرايط بحرانى اگر اوضاع چنين پيش رود، نه از تاك نشان خواهد ماند و نه از تاك نشان. دست در دست هم بگذاريم و با هم فكرى هم راه هاى مناسب را بييابيم. فاجعه در آستانه در ايستاده است

بخش: 

جمهوری اسلامی در آستانه نشست ۱۳ سپتامبر گام بگام عقب می نشيند!

مصاحبه کار با احمد فرهادی مسئول کميسيون روابط بين المللی سازمان فدائيان خلق ايران( اکثريت)

من بر این باورم که مبناي عقلايي حل بحران اتمی، اجراي بي درنگ و کنترل پذير رهنمودها و مصوبه هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي است. عدم از سرگيري ساخت سانترفيوژها و اجتناب از لغو تعليق غني سازي اورانيوم، همچنين شفاف كردن هر پروژه مرتبط با انرژي هسته اي ايران مطابق استانداردهاي آژانس بين المللي انرژي اتمي، گام هاي نخستين و ضرور در تخفيف بحران جاري است.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - احمد فرهادی