میشله کرن

هفت حقی که کارگران کوبا از آن برخوردار و کارگران امریکا از آن محرومند

ارنستو فریر کازاناس ، رئیس روابط بین المللی اتحادیه مرکزی کارگران کوبا ، و عضو شورای ملی کمیسیون اتحادیه مرکزی کارگران کوبا برای فرصت های جدیدی در جهت ایجاد رابطه با اتحادیه های کارگری در امریکا تلاش می کند

اشتراک در RSS - میشله کرن