جمعی از تشکلهای سیاسی در کانادا

نامه به سازمانهای حقوق بشری، اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری

کارگران و مزدبگیران بزرگترین گروە اجتماعی جامعە را تشکیل می دهند، اما اتحادیە ها و سازمان های کارگری واقعی بە شکل مستمر تحت پیگرد و سرکوب پلیسی قرار داشتە اند و بر خلاف اتحادیە ها و احزاب وابسته به رژیم کە قدرت را در اختیار داشتە و دارند، از فعالیت محروم شدەاند.

اشتراک در RSS - جمعی از تشکلهای سیاسی در کانادا