هیئت هماهنگی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران - طرفداران وحدت چپ

اوضاع سیاسی کشور، چشم انداز تحولات و سیاست های ما

ما خواهان ایجاد جامعه ای آزاد و متکی بر اراده آزاد شهروندان کشور هستیم. اما معتقد نیستیم که استبداد تنها با خواست و تلاش برای نفی آن از میان برداشته می شود. لازمه‌ی غلبه بر خودکامگی، از جمله در گرو شکل گرفتن و نهادینه شدن اهرم های دمکراتیک در جامعه، در جریان مبارزات روزمره اقشار و طبقات مختلف اجتماعی حول مطالبات و خواست های معین آنان است.

اشتراک در RSS - هیئت هماهنگی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران - طرفداران وحدت چپ