راجاسوی گاندی

به سوی مریخ

آیا رؤیاها متحقق خواهند شد؟

رؤیای بزرگ اکتشاف و احتمالاً مستعمره کردن مریخ حاوی اشتباهات متعددی است که می توانند این پروژه را به نتیجۀ معکوس بکشاند. بزرگترین دشواری در این موقعیت این است که دانشمندان فاقد دانش کافی در مورد مریخ اند.

اشتراک در RSS - راجاسوی گاندی