محمدرضا شالگونی - بهزاد کریمی- فرخ نعمت پور

نظرپرسی درباره همه‌پرسی استقلال کردستان عراق

محمد رضا شالگونی: پیامد همه‌پرسی در صورتِ موفقیت، تشکیل یک دولتک نفتی−دودمانی دیگر در منطقه خواهد بود!
بهزاد کریمی: کامیابی رفراندوم کردستان عراق در گرو دمکراسی و سیاست‌سنجی است!
فرخ نعمت پور: مسعود بارزانی جامعە کردستان را در شرایط متناقضی قرار دادەاست!

اشتراک در RSS - محمدرضا شالگونی - بهزاد کریمی- فرخ نعمت پور