شعر

علیرضا جباری (آذرنگ)

برا ی عزیزمان، محمد علی عمویی، مبارز زندان کشیده ی قدیمی وکهنسال راه عدالت و آزادی

سی سال و هفت سال
نیم ِ زیِ خجسته ات،
ای سالار!
دربند گزمگان دی واکنون
برتوچه ها...

رحمان

ای کاش نامتان را می‏دانستم
تا در سپیده دمی دیگر
به دیدارتان بیایم

مردانی از جنس کار و رنج و آتش و ستاره ......

رحمان

کاسه سرخ آسمان،
درچشمانت نشسته بود
دست که بلند می کردی
می توانستی ستاره ای را بگیری

فرح نوتاش

دیکتاتور...دیکتاتور با جلوسی پر تفرعن بر تخت تعصب می درآند چشم با باد پر غرور سر می گشاید پره بینی می کشد هر دم حصاری تنگ و بسته به دور حیطه کوچک یا بزرگ خویش

چه ند ده ترسم
که دیمه وه
هه والیکی تالت پی بی
چه ند ده ترسم ،
که با وه شت پیدا ده که م
بونی نامویه که ت لی بی

نظر1
کاوە داد

در صدایت، فریاد و بغض، درد و ریشه،
اما همه، مالامال از ...
تیشه.

علیرضا جباری (آذرنگ)

برای همه ی خانواده هایی که به خاطر مهر به انسانها از خون عزیزانشان می گذرند
این بار برای سامره ی حسین نژاد و عبدالغنی حسین زاده

کاوە داد

با تو من به کناری خواهم ریخت غم و درد.
با تو من همّتی خواهم شد، پر از راز و نیاز، پر نور، خالی از بغض و ریا.
با تو من گل رنگین تبسم خواهم شد.
بی تو من قفل در باغ بهاران خواهم شد...

رحمان

آمدند و گفتند،
بیهوده بود و ناروا رنجی
جوانمرگ شدید
شوره زار دشتی،
فراسویی نداشت، این کویر لخت.

رحمان

در افق مه غليظ
با سرما و بارش باران
در آميخته است
ناله هاى سرگردان و بى صدا
بغض تركيده، زجه هاى پر طنين غم آلود
چه آسوده کشته...

علیرضا جباری (آذرنگ)

زین شعله ی شب افروز دلها بسی بسوزد
وانگه جهان بسوزد چون شعله ها فروزد

برذخیز و آتش دل در رهروان فزون کن
تا عشق زنده ماند دلها تو غرق خون کن

رحمان

گفتی: (پیچ اوین) سرو صدا کرده،
باید آنرا شکست، یادت می آید
پای برهنه، زمستان و حیاط اوین
دویدن در برف و یخ،...

نظر1
رحمان

آنک گشوده شد،
دریچه‏ای در جانش
تا آفتاب بدرون رخنه کند.

ویدا فرهودی

جماعت مشعلی در دست می رفتند
شب از هر سو سیاهی را
به جان زندگی می ریخت
کسانی خفتگی را
درون بستر همواره ی تسلیم
و در گهواره ی تقدیس و تکرار خموشی...

نظر1
هادی مومنی (کیشو)

درخاتمه هم به جرم حاتم بخشی داراي حقوق مستمندي مي شد! اي كاش تمام بورس قندي مي شد ! اي كاش تمام ماضررمي كرديم تاملك قرين سربلندي مي شد با سود ضررهاي من و ما ايران بیگانه ز فقر و دردمندي مي شد

رحمان

اسطوره‏ ها چراغ راهنمایند
هشدار!
در گم بیشه‏ ها درجا نزنیم.

کاوە داد

وقتی که می خندی،
بهار می شوم.
و باغچه قلبم آبی می شود
و دریای خیالم، سبز سبز، جوانه می زند.
و زراعت بوسه هایت را با لب می چینم.

رحمان

آیا دستان پر امید

توانا و بخشنده

چراغ امید را

بر افروخته خواهد داشت؟

علیرضا جباری (آذرنگ) - رحمان

برای خجسته پیر پاکباز ما: علی اشرف درویشیان

علیرضا جباری (آذرنگ)

تقديم به خاطره ی درخشان جا ن باخته ی راه آزادی میهن جلیل جباری مستحسن

نظر1

صفحه‌ها