نسرین رضایی

«یاسمین فهیمی» دبیرکل حزب «سوسیال‌دموکرات»‌ شد

غافل‌گیری سیاسی در آلمان

فهیمی تحصیلات خود را در رشته شیمی در دانشگاه هانور به پایان رساند، به اتحادیه‌های کارگری پیوست وکوشش بسیاردر زمینه دفاع از منافع کارگران ومطالعات علمی‌وعملی مداوم دراتحادیه‌های صنعت و معدن باعث شد تا مدیریت بخش برنامه‌ ریزی وتکامل سازماندهی در حوزه مدیریت اتحادیه صنایع ومعادن وشیمی وانرژی را به ‌دست آورد. این اتحادیه قدرتمند، ازحامیان مهم حزب سوسیال‌دموکرات است.

اشتراک در RSS - نسرین رضایی