سياست و اقتصاد

فرخ نعمت پور

نمونە کردستان عراق می تواند نمونە مهمی در مورد رابطە میان حس تعلق ملی اجباری و حس تعلق اختیاری باشد. در واقع جائیکە نتواند حس تعلق اجباری را از طریق ایجاد یک زندگی شایستە انسانی بە حس تعلق اختیاری...

فرخ نعمت پور

ایدئولوژی جمهوری اسلامی بر خلاف پراگماتیسم آن نە تنها منجر بە تقویت ملت ـ دولت نمی شود، بلکە همان خصلت پراگماتیستی سیاستهایش را نیز با دشواری های معینی روبرو کردەاست. دوگانە پراگماتیسم ـ ایدئولوژی...

هاینر هافمن - ترجمه رضا کاویانی

در آفریقا آنها صدمه زدند, در اروپا مجازات می شوند. برای دهه‌ها شرکت‌های بزرگ در جنوب جهانی توانسته‌اند حقوق بشر را نقض کنند یا به محیط زیست آسیب بزنند، اما تا حد زیادی بدون عواقب. آب ما را آلوده...

دوروتیا هان - ترجمه رضا کاویانی

خانم الکساندریا اوکاسیو کورتز، زاده ۱۳ اکتبر ۱۹۸۹ در شهر نیویورک، یک سیاستمدار آمریکایی از حزب دموکرات است. او از ژانویه ۲۰۱۹ عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده است. او جوانترین نماینده مجلس بود....

فرخ نعمت پور

تندروها و محافل معینی در کشور، کە بیشتر از سپاە پاسداران هستند، حتی سیاست دولتی را کە خود حامی بە قدرت رسیدنش بودند، بر نمی تابند؛ زیرا اصل بر آمریکا ستیزی است و هر سیگنالی کە بتواند در روند مورد...

فرخ نعمت پور

برخورد پوتین نسبت بە روند رویدادهای کنونی جهان یک برخورد ناسیونالیستی با عدم توجە زمخت بە هویت دولتهاست، و این برخوردی ارتجاعیست کە تنها آب بە آسیاب نیروهای واپسگرا و پیشامدرن خواهد ریخت.

کریستیانه شلوتزر - ترجمه رضا کاویانی

ظاهراً به دلیل وضعیت همه گیر کرونا، عثمان کاوالا برای حضور در دادگاه، مدتی بود که از سیلیوری، بزرگترین زندان ترکیه،۷۰ کیلومتری استانبول به دادگاه منتقل نشده بود و مراحل دادگاه، غیر حضوری و از...

فرخ نعمت پور

فیزیکالیسم یا جسمانی انگاری یک نظریە فلسفی است که بر این باور است هر چیزی که وجود دارد قابل تقلیل به خواص فیزیکی است؛ یعنی هیچ چیزی به جز چیزهای فیزیکی وجود ندارد. بی گمان نمی توان اصلاح طلبی در...

ترجمە: ا. م. شیری

فرایندی که در روسیه ما آن را مضحکه می‌نامیم، عبارت است از نابودسازی فرهنگ، تحصیل، علم و دستکاری شعور به کمک رسانه‌های جمعی با استفاده از فنون‌ خاص. این فقط قدم اول است به سوی انسان‌زدایی، به سوی...

صوفی دونگس - ترجمه رضا کاویانی

پس از انتخابات عمومی در نروژ, همه آرا به طور موقت شمارش می شوند. این یک پیروزی آشکار برای یک اتحاد چپ میانه است و به معنی تغییر دولت است. حزب کارگر سوسیال دموکرات به رهبری یوناس گهر استور، با وجود...

برند کرامر - ترجمه رضا کاویانی

نجابت ایجاب می کند که ما با دیگران با احترام رفتار کنیم. نویسنده ما عذاب وجدان داشت و می خواست بداند که چقدر در لپ تاپ او بی توجهی وجود دارد. می خواهد به شما یاد آوری کند که ما چگونه در ارتباط با...

منطقه خاورمیانه به جای آنکه در مورد استفاده از منابع مشترک، به تعامل و گفتگو روی آورد، عملا غرق در جنگ و درگیری است. بدون تردید وجود مسائلی نظیر جنگ، تحریم‌های غربی و ناکارآمدی‌ها در امر حکمروایی...

بهرام رحمانی

دوران جدید سیاست ایران با تکیه بر نظامی‌گری، نمی‌تواند نارضایتی‌ها و اعتراض‌های عمومی سرکوب کند چرا که بحران مدیریت کرونا و اقتصاد ورشکسته و انزوایی بین‌المللی آغاز شده است. در چنین شرایطی،...

مترجم: ا. م. شیری

در این حالت، هر فرد به یک «هدف» تفنگ پزشکی تبدیل می‌شود. حتی در آفریقا آمار مرگ و میر ناشی از کووید- ١٩ را سر و سامان دادند. اما تهیۀ آمار «مرگ و میر در اثر گرسنگی» هنوز به عقل مقامات سازمان...

مترجم: ا. م. شیری

تعداد اعضای حزب کمونیست آفریقای جنوبی در سال ١٩٢١ بسیار کم بود. در سال ١٩٢٩ به ٣٠٠٠ نفر رسید. در طول سال‌های ممنوعیت حزب و قتل‌عام، تعداد اعضای حزب به سیصد نفر کاهش یافت (سال ١٩٣۵). امروزه در صفوف...

ترجمه از:
ا. م. شیری

پس از مدت کوتاهی معلوم خواهد ‌شد که این نگرانی‌ها تا چه حد موجه هستند. فعلا، ولفگانگ ایشینگر، رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ می‌گوید: «اگر سلطۀ وحشتناک طالبان در آنجا مجدداً برقرار شود، باید مورد توجه...

عباد عموزاد

روشن است که طرفداران این فکر که دولت فرآورده قرارداد است، میدانند که چنین قراردادی واقعیت تاریخی ندارد و جز یک فرض منطقی، بعنوان پایه بنای نظریه آنها، نیست. باوجود این، مبنای این نظرها ایناست که،...

ترجمه از فرانسه شروین احمدی

قطع وابستگی اقتصادهای خلیج فارس به قیمت دلار، که معتاد به آنست ، برای خانواده های حاکم بدون خطر نیست. اعتراضات به تلاش برای تعدیل این وابستگی در حال افزایش است و جوانان خواستار پاسخگویی کسانی...

کامبیز نوروزی - حقوق‌دان

طرفداران طرح می خواهند آن را طبق اصل 85 قانون اساسی تصویب کنند. بنا به اصل 85 مجلس نمی تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از...

فرخ نعمت پور

تکرار نصایح اساتید و نخبگان کشور در خصوص همان راهکارها کە در دولتهای پیشین هم مطرح می شدند، نشان از آن دارد کە بخش تکنوکرات و نخبە کشور کماکان راهکار لیبرالیستی برای برونرفت از شرایط اقتصادی کشور...

صفحه‌ها