شهاب آق دره ای

نگاهی به برنامه پالتالکی "دیالوگ سوسیالیستی"پیرامون خیزش اعتراضی دی ماه

فعالان چپ مهاجر در تلاش برای همسویی با
جنبش دموکراتیک، آزادیخواهانه و عدالتخواهانه مردم ایران
از جمله دستاوردهای جنبش مطالباتی و اعتراضات سراسری گسترده دی ماه گذشته را می توان ایجاد نوعی تکاپو در فعالان سیاسی چپ ایرانی در خارج از کشور دانست.

"جایگاه ایران در استراتژی جدید آمریکا"

نگاهی به برنامه پالتالکی اتاق " مناظره سیاسی"

موضوع مناظره همچنین به دلیل اینکه از جایگاهی مهم و محوری در مجموعه مواضع جریانات سیاسی برخوردار بوده و دارای پتانسیل تاثیرگذاری بر مواضع گیری افراد و جریانات در بسیاری زمینه هاست، از نقشی کلیدی در سطح ملی و منطقه ای برخوردار و دارای اهمیت بسیار زیادی است. از این منظر این موضوع یک مسئله ملی است و جا دارد نظرات طیف های مختلف نیروهای ملی ، دموکراتیک و ضد امپریالیستی در این زمینه مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد.

اشتراک در RSS - شهاب  آق دره ای