حمید بهلولی

فقر آب، تهدید امروز و آینده

اما موضوع دیگری نیز در سیاست‌گزاری برای مدیریت بحران آب حائز اهمیت اساسی است که از آن به‌عنوان دیپلماسی آب یاد می‌شود. دیپلماسی آب به‌کارگیری فرایندی دینامیک، مشارکت‌پذیر و خرد‌محور برای رسیدن به همکاری‌های صلح‌طلبانه و مشارکت‌جویانه و البته پایدار در تأمین و حفظ آب سرزمینی و زمینی است.

اشتراک در RSS - حمید بهلولی