حسین نداوش

بررسی طرح «اتحاد سوسیالیسم خاورمیانه»

بیانیه اتحاد سوسیالیست های خاورمیانه» یک بیانیۀ بسیار راهگشا، واقعگرایانه برا ساس جنبش های واقعی و موجود طبقاتی، تاریخی، ملی، سیاسی، جنبسیتی و ... درکشورهای خاورمیانه می باشد و از اینکه این منطقه را از نظر سیاسی یکپارچه دیده که رشد جنبش ها و رهایی در هر کشور، تأثیر گذاری مستقیم و فوری در دیگر بخش ها دارد، نظام های حاکم را یکپارچه و در کلیّت خود و همچنین حضور قدرت های امپریالیستی و سرمایه داری جهانی را نیز در آن ادغام نموده و بسیاری مسائل مطرح در آن از ویژگی ها، نکات کلیدی و قوّت دیدگاه بیانیه ...

مشاهدات روز عاشورا

(ایران هرگز به گذشته باز نمی گردد)

اگر اعتصابات و اعتراضات به میان این اقشار برود و بخش های کلیدی مثل نفت و گاز و برق و معلمان و...  دست به اعتصاب بزنند و مردم نیز از پرداخت هزینه خدمات دولتی خودداری و نقدینگی خود را از بانک ها خارج کنند دیگر حاکمیت قادر به مقابله نخواهد بود و کلید موفقیت نه افزودن صرفا" مبارزات سیاسی و کشیده شدن به درگیری های شدید؛ بلکه سمت گیری مبارزه بسمت مبارزات اقتصادی می باشد

اشتراک در RSS - حسین نداوش