مریم رحمانی و سارا صحرانورد فرد

تحلیل محتوای روایت‌های رسیده به کارزار منع خشونت خانوادگی

برای انعکاس دادن تجربه‌های خشونت لازم بود که آنها را یک به یک تحلیل کنیم. ما فکر کردیم که تک روایت خوانی به تنهایی دیدی از آنچه بر این زنان رفته در اختیار ما نمی‌گذارد و بهتر است برای پی بردن به ابعاد خشونت‌ها، پیامدهای رخ داده و واکنش‌های زنان در برابر خشونت به تحلیل محتوای کمّی و کیفی این روایت‌ها بپردازیم.

بخش: 
اشتراک در RSS - مریم رحمانی و سارا صحرانورد فرد