الف. آبشار

پرچم برافراشته کاوه آهنگر!

روشن است که جمهوری من درآوردی اسلامی مطابق دیدگاه انحصارگرای ضد اجتماعی خود از همان آغاز قدرت گیری تمام تلاش های خود را بر نابودی و در نطفه خفه کردن هر رقیب ممکن و جلوگیری از شکل گیری آنان گذاشت. حکومت اسلامی و جانبداران او سرمست از کارکرد موفق دکترین ترور و ایجاد وحشت، اکنون با پدیده عجیبی روبرو شده اند: نه یک کاوه آهنگر، که هزاران آنها قیام کرده اند!

اشتراک در RSS - الف. آبشار