یورن شوترومپف

رزا لوگزامبورگ یا: بهای آزادی

رزا لوگزامبورگ در سیاست و زندگی شخصی، در تئوری و در عمل سطحی از استاندارد را به نمایش گذاشت، که از آن هنگام تنها در مواردی نادر، در صورت وقوع، دست یافتنی بوده است. او با همه تقبیح‌ها و افتراها، امروز هم برای بسیاری صرفاً به عنوان بتی خاموش قابل تحمل و حتی سودمند است. بدین ترتیب این زن بزرگ کوتاه قامت کماکان به مثابه یک چالش و بیشتر از آن مایه امید باقی مانده است.

اشتراک در RSS - یورن شوترومپف