سیروس کسرائیان

برگزاری اول ماە مە در سوئیس

ما برای اولین بار، پس از بنیانگذاری حزب چپ ایران (فدائیان خلق) اعلامیه ها و تراکت های حزب را که به همین مناسبت به زبان های فارسی و آلمانی تهیه شده بودند، در بین فعالین سیاسی ایرانی مقیم سوئیس و سندیکا ها و احزاب چپ توزیع نمودیم.

اشتراک در RSS - سیروس کسرائیان