هيئت رئيسه نشست حضوری شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

اطلاعيۀ در مورد برگزاری نخستين نشست حضوری شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

شورای مرکزی بخشی از وقت نشست را به تعيين وظائف مبرم و راستاهای فعاليت حزب اختصاص داد و کميسيونی را برای ارائۀ مسائل مبرم انتخاب کرد. شورای مرکزی بحث خود را روی سه موضوع ارائه شده از جانب کميسيون متمرکز نموده و تصمیمات ضرور را اتخاذ کرد.

اشتراک در RSS - هيئت رئيسه نشست حضوری شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)