طاهر خلجانی

نظراتی درباره سیر سقوط دائمی ارزش پول ملی ایران

مشکل اقتصاد ایران محدود به دولت‌ها نیست. مسئله اقتصاد ایران، مسئله نظام است. غول‌های اقتصادی ایران سپاه پاسداران، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، آستان قدس و… هستند. بانکهای وابسته به نهادهای نظامی، امنیتی و قضایی را داریم. در سطوح پائین با تعاونی‌‌های وابسته به قوه قضائیه، نیروی انتظامی، سپاه، بسیج و سایر ارگان‌ها مواجه هستیم.
درآمد اصلی دولت فروش نفت و مالیات است. مجلسی وجود دارد که در بودجه عمومی کشور پولهایی را به نهادهای مذهبی − که مانند انگل همه بندهای بودجه را آلوده کرده‌اند − تخصیص می‌دهد.

اشتراک در RSS - طاهر خلجانی