دیوید فیکلینگ

اشباع بازار چین: کاهش حاد قیمتها و موجب ارتقاء تکنولوژی خورشیدی

طبق آخرین تخمین، قیمت پانلهای خورشیدی در چین، که هنوز حدود یک سوم قیمت یک سیستم انرژی خورشیدی را تشکیل می دهد، در سال جاری حدود 35 درصد و در سال آینده نیز بین 10 تا 15 درصد افت خواهد کرد. این تخمین به معنای شتابگیری معتنابه افت قیمتهاست که تا پیش از تصمیم اخیر دولت چین تخمینها از افت 20 تا 27 درصدی آن در سال جاری حکایت می کردند.

اشتراک در RSS - دیوید فیکلینگ