گروه کار اساسنامه پروژه شکل دهی تشکل بزرگ چپ

فراخوان گروه کار اساسنامه - "گره های اساسنامه ای" در یک تشکل چپ

دعوت از فعالان و صاحب نظران برای مشارکت در بحث

گروه کار اساسنامه، یکی دیگر از ارگانهای پیش بینی شده در "نقشۀ راه برای ایجاد تشکل بزرگ چپ" است، که در ماه های اخیر کار خود را آغاز کرده است. وظیفۀ این گروه، پیشبرد مباحث سازمانی تا نیل به طرح یا طرحهای اساسنامه ای، مبتنی بر ایده ها، نظرات و پیش نویسهائی است که توسط فعالان پروژه - اعم از سازمانی یا منفرد - ارایه می شوند. در گروه کار این توافق وجود داشت که برای سهولت کار سازماندهی بحث حول اساسنامه، و تأمین بیشترین اثربخشی آن، می توان و باید محورهائی را به عنوان "گره های اساسنامه ای" مشخص کرد و مباحث را حول آن گره ها سازمان داد.

اشتراک در RSS - گروه کار اساسنامه پروژه شکل دهی تشکل بزرگ چپ