گابریل کولینز

وابستگی کشاورزی ایران به منابع آب زیرزمینی

اثرات سیاست‌های داخلی در ورشکستگی منابع آبی

ورشکستگی منابع آبی ایران بیش از هر چیز به سبب آرمان رهبران آن برای رسیدن به خودکفایی در تامین مواد غذایی بوده است، چیزی که به برداشت فزاینده از منابع آبی انجامید. تمرکز دولت بر خودکفایی تولید گندم نقشی اساسی در این بحران آبی بازی می‌کند، چرا که گندم به عنوان غذای اصلی ایرانیان تعریف می شود و از این رو باید در اندازه هایی بزرگ تولید شود.

اشتراک در RSS - گابریل کولینز