بابک اسدی

نیاز مبرم به تشکیل جبهه داریم

چرا که ما ایرانی ها در شرایط بسیار حساسی از تاریخ کشورمان بسرمی بریم، و اگر غفلت کنیم احتمال زد و بند عوامل نظامی یا بخشی از حاکمیت در داخل نظام اسلامی با دول خارجی می تواند شرایط بسیار وخیمی را بدنبال بیاورد. مثلا تصور کنیم اگر عوامل سپاه با همکاری بخشی ازاصولگراها، دست به کودتای نظامی بزند و شروع به کشتار کند چه کسی و کدام نیرو می تواند از این کشتار جلوگیری کند؟

اشتراک در RSS - بابک اسدی