تعدادی از کنشگران سیاسی - اجتماعی

برای نجات جان رامین حسین پناهی،

آزادی زندانیان سیاسی و دفاع از خواسته های نسرین ستوده مبارزه کنیم!

ما ضمن محکوم کردن این اقدامات سرکوبگرانه، اعلام می کنیم از حرکات دموکراتیکی که در هر گوشه ای از جهان برای آزادی زندانیان سیاسی ایران و برای نجات جان ان ها سازمان داده شود، دفاع کرده، به سهم خود می کوشیم صدای دادخواهی رامین حسین پناهی را، برای رهائی از مرگ، نسرین ستوده را، برای بیدادی که بر او و خانواده اش روا می شود، و فریاد زندانیان سیاسی و تمامی معترضان به استبداد و بی عدالتی را رساتر کرده، به گوش جهانیان برسانیم.

اشتراک در RSS - تعدادی از کنشگران سیاسی - اجتماعی