محمد هدایتی

اصلاح طلبی و ناسیونالیسم

می‌دانیم که شکاف‌های اجتماعی در ایران به آستانه‌ای خطرناک رسیده‌اند، گسل‌های قومی و گروهی فعال شده‌اند و در چنین شرایطی تاکید بر ناسیونالیسم، که به صورت بالقوه می‌تواند خاص‌گرایانه و مبتنی بر خوانشی محدود از ایران باشد بسیار خطرناک است. طبیعتا پرداختن به حقوق اقلیت‌ها و هویت‌های کمتر‌بهایافته در ناسیونالیسم ارزشی کمتر از گفتمان دموکراسی‌خواهی دارد. اصلاح‌طلبان با این تغییر وارد بازی خطرناکی شده‌اند. دموکراسی هنوز هم با وجود حرکت افتان و خیزانش شاید بهترین و سالم‌ترین راه برای کشوری مثل ایران باشد.

اشتراک در RSS - محمد هدایتی