مایکل لئوناردی

بازگشت فاشیسم به ایتالیا

با وجود موفقیت های خیره کننده پروژه شهرهای آینده ریاچ با آغوش باز از سوی مافیای محلی استقبال نشده است و اکنون تحت حمله کامل از سوی دولت بیگانه هراس و نژادپرست ایتالیا به رهبری ماتئو سالوینی وزیر کشور قرار دارد. مافیای کالابریا بی رحم است و مدل همگرایی و کرامت ریاچ را تهدید تلقی می کند.

اشتراک در RSS - مایکل لئوناردی