رقیه دانشگری

تو کز محنت دیگران بی غمی / نشاید که نامت نهند آدمی

سکوت مردم ایران و بسیاری از نیروهای ترقی خواه ایرانی در برابر این جنایات، درد آور و سئوال برانگیز است. چه عواملی موجب این سردی و سکوت شده است؟ آیا نارضایتی از سیاست های رژیم حاکم بر ایران می تواند توجیه گر چنین سکوتی باشد؟

فاجعه در هند، فروپاشی اخلاقی در آمریکا

قابل تأکید است که هند و آمریکا هر دو پیرو نظم جهانی سرمایه داری هستند. هر دو عنوان صاحبان «بزرگ ترین دموکراسی های جهان » را یدک می کشند. اما در هر دو کشور، ویروس کرونا بیشترین قربانی را از میان فقرا گرفته است. این در حالی است که چین به عنوان نخستین کشور ابتلا یافته به این ویروس، دارد با آن وداع می کند. کوبا و ویتنام دامنه ی بیماری را از همان ابتدا در حداقل نگهداشته و دولت های مربوطه توانسته اند کشورشان را از شّر این بحران طبیعی نجات دهند.

سمینار پژوهشی پنجاه سال جنبش فدائی بهمن ۱۳۹۹- سخنرانی رفیق رقیه دانشگری (فران)

رفیق رقیه دانشگری

سخنرانی دکتر رقيه دانشگری در سمینار پژوهشی به مختصری از بود و باش گروه تبریز، نکته هایی از زندگی تیمی به عنوان نخستین تجربه فدائیان، و سخنی از چگونگی پیدایش نام و آرم چریک های فدایی خلق اختصاص داشت. رفیق فران در همایش پنجاه سالگی جنبش فدائی نیز سخنانی از دوران فعالیت در افغانستان و راه اندازی رادیو زحمتکشان عرضه نمود و با یادآوری کمک رفقای افغانستانی در دوران اقامت در افغانستان خواستار رفتار مناسب با پناهجویان و اتباع افغانستان در ایران شد.

مسئولیت فردی

من هنوز شرم دارم از آن که …آزادی را، در آن هجوم هولناک اردوی مرگ ولایت به فردیت، آدمیت، مدنیت مدرن، هویت ملی، جان و خرد آدمی و به اختیار برگزیدن مردمان، قربانی یک پندار کردم… از آن که در وانفسای مبارزه «که بر که» پس از انقلاب، آب به آسیاب مرتجع ترین جریان در تاریخ معاصر ایران ریختم. و اسب خیال را در دایره بی روزن تئوری «راه رشد غیرسرمایه داری» و تز پیروی از «خط امام» جولان دادم.

اشتراک در RSS - رقیه دانشگری