گروه کار مجاری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

اسماعیل را تنها نگذاریم!

اسماعیل بخشی در بیست و پنج روز بازداشت، به اشکال مختلف شکنجه شده است. روزهای اول او را به سیاق آنچه که روزگاری ساواک می‌کرد و بعدها وزارت اطلاعات الگوبرداری کرد، با کابل زده‌اند. حین دستگیری با باتوم و شوکر به بیضه‌هاش ضربه زده‌اند. در روزهای بعد با داروهای توهم‌زا ارتباط او با جهان واقعی را قطع کرده‌اند. گویی سرمایه‌داری نامتعارف حاکم بر ایران تمام بغض و کینه‌ی خود از کارگران آگاه را بر سر اسماعیل خالی کرده‌ است. اما سبب شکنجه‌ی اسماعیل بخشی، نمایندگی هفت هزار کارگر معترض نیشکر هفت‌تپه بوده است. «اسماعیل بخشی» اسم خاص مطالبه‌ی «نان، کار، آزادی، اداره‌ی شورایی» توسط چند هزار کارگر در اهواز و البته شهرهای دیگر ایران است.

اشتراک در RSS - گروه کار مجاری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)