آرش برومند

ضرورت تشکیل اندیشکده های چپ ایران

چکیده:
در این مقاله در ابتدا اشاره ای کوتاه به ویژگی های دوران حاضر می شود. سپس توضیحی فشرده درباره اندیشکده ها و جایگاه شان در حال حاضر ارائه می شود. در ادامه به وضع اندیشکده ها در ایران پرداخته شده و در پایان ضرورت تشکیل اندیشکده های چپ ایران، مانع های موجود بر سر راه آنها و برخی راهکارها برای بحث مطرح می شوند.

ملاحظاتی درباره موضعگیری نیروهای چپ پیگیر در برابر خطر جنگ میان آمریکا و ایران

نیروهای چپ پیگیر رژیمی را که طی ۴ دهه گذشته با سیاست خارجی تشنج فزایانه و سر دادن شعارهایی تحریک آمیز نظیر محو دولت اسراییل، حمله به سفارتخانه ها و گروگان گیری ها، ملت ایران را بیهوده به آماج حمله های قدرت های جهانی و منطقه ای تبدیل کرده و چندین بار ایران را تا چند قدمی پرتگاه جنگ کشانده، یکی از عامل های اصلی پیدایش بحران فعلی به شمار آورده، تلاش های صلح آمیز خود را در گروی تشدید مبارزه مدنی علیه این رژیم می دانند. تلاش برای پیشگیری از جنگ را نمی توان از مبارزه علیه رژیم ج.ا و نشان دادن نقش آن در تشنج آفرینی جدا ساخت.

حکومت جمهوری اسلامی و نهادهای مدنی خارج از کشور

در حالی که نیروهای سیاسی چپ ودمکرات و ملی در خارج از کشور به درستی از نهادهای مدنی در ایران و مبارزات آنها پشتیبانی کرده و خبرهای مربوط به این مبارزات را منعکس می کنند، به نظر می آید که در برخورد با نهادهای مدنی در خارج از کشور برخوردی منفعل دارند.
اگر بپذیریم که دمکراسی وارداتی نیست و پیش شرط برقراری و ماندگاری آن در گروی یک جامعه مدنی نیرومند است، خطا است اگر عرصه جامعه مدنی در خارج از کشور به رژیم وانهاده شود.

بخش: 
اشتراک در RSS - آرش برومند