جمعی از یاران فدائی در کردستان

چهل و هشتمین سالگرد جنبش فدائیان خلق و حماسه سیاهکل را گرامی می داریم

فدائیان تاریخ پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشتەاند. و در این مسیر توانستە شجاعانه و با طرح دیدگاه های انتقادی و آموزیدن از گذشت روزگار بشیوە مستمر اقدام‌ به بازسازی و نوسازی خود بنماید و با اتخاذ مشی و رویکردهای جدید بە نیروئی مدرن و امروزی تبدیل شود. جنبشی کە با دادن هزینەهای انسانی،‌ انسانهای والا و اندیشمندی کە با خون خود نهال آزادی را آبیاری و در راه اندیشه های آرمانی خود یعنی آزادی، عدالت اجتماعی، سوسیالیسم جان خود را فدا نمودند، یادگارها و آموزه های ارزشمندی را برای نسلهای آینده به جا بگذارد.

اشتراک در RSS - جمعی از یاران فدائی در کردستان