شمی صلواتی

تاثیرات اجتماعی جنگ در اکراین بر مردم آلمان

"درجنگ برنده‌ای وجود ندارد. بلکه باخت باخت است ماهم جرئت یک انتقاد را نداریم، فوری در دهانمان می کوبند" های مواظب باش شما دارید از پوتين دفاع می کنید". گور پدر پوتين، شما زندگی مارا به گروگان گرفتید، لطفا از انسانیت حرف نزنید، تاریخ خود ما آغشته به خون است. ادامه می دهد" بعضی از این کشورهای اروپایی مثل مقدونيه عضو ناتو می شوند در حالیکه در فقر غوطه‌ ور هستند و قرار نیست ناتو آنها را از فقر نجات‌ دهد، فقط نیروی کار ارزان و بردگی نصیبشان می شود، نه چیزی دیگر.

به بهانه جشن توًلد…

گاها علیرغم اینکه اندکی از خودم دور می شوم یا بدور از خود گم می شوم گردبادی ناخودگاه مرا به درون خودم باز می گرداند. با این تفکرکه انسان باید باور انسانی داشته باشد و نباید به خاطر هر چیزی نام یا اسم خود را عوض کند چون تاریخ آغشته به خون است و اسمها به دلایل خاصی ظهور کردند، اینگونه بود که من از تغییر تاریخ تولد منصرف شدم.چون روزی که من بدنیا اومدم برای مادرم بهترین روزهای زندگی بود...

《جنگ اوکراین خانه به خانه ما را با خود می برد》

چهار روز پیش دوست آلمانیم ضمن سلام و احوالپرسی گفت: دو کارگر روسی را دیروز پیش ما اخراج کردند و من رفتم پیش رئیس، گفتم: اینها رفقای من هستند، بعد از چندین سال چرا اخراج شدند
رئیس با خونسردی گفت آنها دوست های تو نیستند، طرفداران پوتین اند. ترسیدم حرف اضافه ای بزنم، از رئیس خود خدافظی کردم ،"ولی از خودم بدم آمد".

اشتراک در RSS - شمی صلواتی