انوش

چه باید کرد؟

شایسته نیست از یک طرف سرمایه مالی و فیزیکی کشور تاراج شود سرمایه های انسانی و مهاجر و یا در حال مهاجرت منفعل، زندانی و محو فیزکی شود و بخش دیگر از سرمایه انسانی در ستیز و افتراق باشند.بیاییم در این روزهای سخت و دشوار و سرنوشت ساز حول همان موارد پیش گفته فروتنانه، مشفقانه و متحدانه در کنار هم دوشادوش دلاور زنان و مردان عرصه پیکار که هستی خود را برای نجات میهن بکف گذارده اند، متحد شویم هیچ انرژی را هدر ندهیم.

اشتراک در RSS - انوش