اکبر دوستدار

بیانیه، امضاها و سوداهایش

  بیانیه «نه به جمهوری اسلامی» را می توان از وجوه مختلفی نگاه و ارزیابی کرد.

مشروح سخنان رضا پهلوی بر اساس تجربیات تاریخی نسل ما نیز پدیده ی تازه ای نیست. این سخنان به دنبال آن امضاها، جا به جا یادآور بیانات خمینی در نوفل لوشاتو است. وعده های بزرگ در برپایی حکومتی دموکراتیک و آزاد که مارکسیستها هم در آن حرف خود را می زنند.

در چهل و پنجمین سال‌گرد کشتار تپه‌های اوین

خاطره

از آن جایی که پیش از من عزیز در آن سلول بود.، به یقین نوشتهٔ مزبور از عزیز بود، هر چند من هیچ‌گاه نفهمیدم که آیا سراینده‌اش شخص دیگری بوده است و یا خود عزیز عزیز من. اما همین شعر که نشان شخصیت پاک، پرشور و مبارز عزیز سرمدی را در خود داشت در روزهای دهشتناک سلول به من انگیزه و توان پای‌داری می‌داد:
می‌شکفد غنچهٔ سپید سحری بر فراز قله‌های سرکش دور،
می‌تراود عطر جان‌پرور او بر دست‌های سرد و نمور،
می‌سراید نغمه‌ها بلبل شوریدهٔ کوه،
می‌نشاند خنده‌ها بر لب گل‌های بهار.

اشتراک در RSS - اکبر دوستدار