شانتال موف

در دفاع از پوپولیسم چپ

به‌باور او بی‌سواد خواندن رأی‌دهندگانِ به احزاب پوپولیستی دست راستی راهی سهل برای احزاب چپ میانه است تا ضمن نپذیرفتن مسئولیت خود در پدیدآمدن چنین وضعیتی، به تغییرات تن ندهند. درواقع، می‌توان گفت دلیل اصلی شکست چپ این است که به‌قول ژیژک «پوپولیست‌های راست‌گرا خودشان را صدای طبقه‌ی کارگر سرکوب ‌شده معرفی می‌کنند درحالی‌که لیبرال‌های چپ‌گرا صدای نخبگان جدید هستند». بنابراین به‌جای سرزنش رأی‌دهندگانِ به چنین احزابی باید هسته‌ی دموکراتیک مطالباتشان را به‌رسمیت شناخت و بیانی ترقی‌خواهانه به آن داد، امری که مستلزم پوست‌اندازی احزاب چپ و اتخاذ راهبردی پوپولیستی است

اشتراک در RSS - شانتال موف