صادق کار

گذر و نظری بر چند رویداد سیاسی داخلی هفتە

تشدید تهدیدات هماهنگ اقتدار گرایان علیە دولت در حالی انجام می گیرد کە دولت تا کنون تلاشی جدی برای بە اجرا درآوردن حرفها و وعدە هایش نکردە و بە محض اینکە مورد حملە مخالفین اقتدار گرایش قرار گرفتە مبادرت بە عقب نشینی کردە واین عقب نشینی محافظە کارانە بە حدی بودە کە سرو صدای برخی از نزدیکترین حامیان دولت را درآوردە است، با این وصف با هر گامی کە دولت از مواضعش عقب نشینی کردە، اقتدار گرایان دو گام پیش رفتەاند. با این اوصاف اگررویە کنونی دولت و اقتدار گرایان ادامە پیدا کند دانستن سر انجام این روند دشوار نخواهد بود.

عراق بە سوی تجزیە یا وحدت؟

اعلام استقلال احتمالی کردستان عراق، از این کشور، در شرایط کنونی، بە تفرقە در میان نیروهای سیاسی مخالف داعش دامن می زند، بە گسیختگی بیشتر عراق منجر می شود و موقعیت سکولار ها، کرد ها، شیعە ها و سنی های میانە رو در مقابل داعش را تضعیف و نفوذ داعش در عراق و منطقه را تقویت و غلبە بر آن را دشوار می کند.

انتقال سلاح های مدرن آمریکایی از موصل بە سوریه

بر اساس گزارشات منتشر شدە توسط رسانە های غربی، مقدار قابل توجهی از سلاح های مدرن جنگی ساخت آمریکا، کە پس از تصرف شهر موصل در شمال عراق بە دست تروریست های متجاوز افتادە بود توسط عدەای از تروریست ها بە سوریە انتقال یافتەاند. بنا بە گزارش تلوزیون دولتی نروژ، سلاح های مدرن ساخت آمریکا کە پس از فرار سربازان ارتش عراق از موصل بە حال خود رها شدە بودند، توسط مهاجمین بە غنیمت گرفتە شدند. این سلاح ها بلا فاصلە بە سوریە انتقال یافتند. در گزارش بە حضور و نقش افسران ارتش عراق در زمان صدام اشارە شدە است.

طرح "تحول سلامت" یا ترفندی برای قطع یارانە؟

دولت با این ترفند یارانە نقدی را قطع می کند، قیمت ها را آزاد و گران می کند و در واقع با یک دست بخشی از حق مردم را بە آنها می دهد و با دست دیگر آن را با بهرەاش پس می گیرد. بدین ترتیب در عمل تنها هزینە مردم را نە کم کە آن را جا بجا می کند و عوام را همان گونە کە احمدی نژاد با وعدە یارانە نقدی فریفت، بە سبک و سیاق خود برای مدتی می فریبد.

خامنە ای همە چیز را با هم می خواهد

درمورد بازکردن فضای سیاسی و رعایت حقوق بشر فعلا نشانەای از کوتاە آمدن خامنەای موجود نیست. او خدا و خرما را با هم می خواهد؛ هم می خواهد تحریم ها را بردارند، هم می خواهد کنترل قدرت را همچنان در دست خود داشتە باشد، هم برنامە اقتصادی راست گرایانەاش را بە اجرا بگذارد و هم اختناق را حفظ کند. اما حفظ همە اینها دیگر ممکن نیست. او ناگریز بە انتخاب است.

نقشە اصلاح قانون احزاب را باید نقش بر آب کرد

دلیل واقعی مخالفت جریان حاکم و تصمیم کمیسیون مجلس جهت اصلاح قانون موجود ... چیزی جز این نیست کە بر سر راە فعالیت رقیبان اصلاح طلبش موانع قانونی ایجاد کند و حلقە محاصرە آنها را تنگتر کند. قانون مصوب سال ٦٠ در واقع راە تشکیل و فعالیت قانونی احزاب و نهادها و انجمن های دگرخواە را مسدود کردە است، بنابراین قصد جریان حاکم از اصلاح آن، نە متوجە این گونە احزاب بلکە معطوف بە سلب حقوق قانونی و محدودتر کردن دایرە نفوذ اصلاح طلبان و کسانی است کە از آنان با عنوان "جریان فتنە" یاد می کنند.

شکست مذا کرات برای ایران فاجعە است

سردار جعفری ها، نقدی ها و شریعتمداری ها وعقبە شان، درداخل، کە کشور را بە فقر و فلاکت و انزوا و استیصال کشاندە اند، دست راستی های حاکم بر اسرائیل، عربستان و متحدین اش در منطقە، کە نقشە تضعیف ایران را در سر دارند و راست گراهای افراطی، درآمریکا کە از جنگ و فروش اسلحە ارتزا ق می کنند، سعی خواهند کرد از این فرصت برای بە بن بست کشاندن مذاکرات، سئواستفادە کنند. اگر اینها در اینکار موفق شوند، کشور را بسوی فاجعە ای بدتر از فاجعە کنونی خوا هند برد.

بخش: 

الزامات پیشبرد منشور حقوق شهروندی دولت

تعبیر از حقوق شهروندی دراذهان شهروندان، در واقع همان منشور جهان شمول حقوق بشراست. اما آنچنان کە از محتوای منشور حقوق شهروندی آقای روحانی پید است، این منشور بە رغم قرابت تعداد قابل توجهی از مواد آن با مفاد منشورجهانی، با آن نسبت لازم برقرار نمی کند؛ لذا، این آن چیزی نیست کە مبارزان حقوق بشر، سالها برایش مبارزە کردە و هزینە پرداختە اند. ‌

نگذاریم فاجعە قتل عام ٦٧ را تکرار کنند

این اعدام ها مشابە رفتار نازی ها و رژیم های فاشیستی است. انجام عملیات مسلحانە وتروریستی توسط گروە جیش العدل، انصار و ترورهای هفتە گذشتە در کردستان، بە نظامیان و دستگاە قضایی ظالم حکومت فرصت می دهد کە زندانیان سیاسی وعقیدتی را اعدام کنند، فضای تلطیف شدە جامعە را از بین ببرند ومانع تعد یل جواختناق درجامعە شوند و بە بهانە مبارزە با تروریسم، جامعە مدنی را کە نگران رشد آن هستند آماج حملە قراردهند. باید هوشیار بود و بە نظامیان وامنیتی ها اجازە نداد کە قتل عام زندانیان سیاسی را ادامە دهند و فاجعە ای مشابە فاجعە قتل عام سال ٦٧ را رقم بزنند.

پاتک راست برای بازگردان اوضاع بە قبل از انتخابات

خامنەای می خواهد فضای امنیتی و پلیسی در دانشگاە ها و بە عبارتی در کل جامعە همچنان محفوظ بماند و مسئولیت بە کسانی سپردە شود کە نخواهند بە باز شدن فضا در دانشگاە ها و جامعە یاری رسانند. علت هجوم راست سنتی و مخالفت خامنە ای با کاندیدائی توفیقی چیزی جز این نبود کە می شد دید و انتظار داشت وی بخشی از وعدە های انتخاباتی روحانی بە دانشجویان و دانشگاهیان را عملی کند. توفیقی حداقل در مدت کوتاهی کە سرپرست وزارت آموزش عالی بود، با این کە می دانست اقداماتی کە انجام می دهد، شانس وزیر شدنش را تقلیل می دهند، دچار محافظە کاری نشد و هرچە را درست تشخیص داد بە آن عمل کرد.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - صادق کار