صادق کار

آقای وزیر، تشکل کارگری بازوی دولت نیست

حق اعتصاب و حق فعالیت اتحادیەای باید بە صراحت توسط دولت پذیرفتە شود و دولت باید فکر معماری تشکل های دولتی را کە در مغایرت کامل با مقاولە نامە های "آی ال او" است را کنار بگذارد و اگر به راستی، آن طور کە در برنامە گفتە آمادە رعایت و اجرای توافقات پیشین با مسئولین سازمان بین المللی کار است، بە درخواست کارگران و نمایندگان سازمان بین المللی کار کە همانا رعایت اکید مقولە های ٩٨ و ٨٧ است، پاسخ مثبت دهد و الزامات ناشی از آن را در عمل بپذیرد

بخش: 

جنبشی کە همچنان کابوس اقتدار گرایان وامید تحول خواهان است

محافظه کاران می دانند: مادامی کە چتر حمایت جنبش سبز بالای سر روحانی باقی است و مردم از روحانی نا امید نگشته اند، نمی توانند قدرت را همچنان ازآن خود، نگاە دارند. روحانی بدون حما یت و همراهی بخش وسیعی از هواداران جنبش سبز نمی توانست رئیس جمهور شود، بهمن دلیل بدون ادامە این حمایت و همراهی نمی تواند وعدە های ا نتخاباتیش را چنانکە هنوز بە آنها وفادار ماندە باشد عملی کند.

بروز زودرس دشواریهای روحانی

گرچە پیشاپیش نمی شود در مورد فرجام و نتایج دولت جدید قضاوت کرد و باید منتظر گذشت زمان ماند، با این حال چنانچە رای دهندگان کار را تمام شدە بپندارند و پیگیر مطالبات خود نباشند و فشار بر جریان حاکم و رهبر حکومت توسط مردم ادامە پیدا نکند، بعید است تغییر محسوسی در جامعە از طریق صرف چانە زنی در بالا رخ دهد و بتوان مطالبات مردم در انتخابات را بر جریان حاکم تحمیل کرد.

مردم رئیس جمهور را انتخاب کردەاند، ما راهبرد و کابینە اش را تعیین می کنیم!

ترکیب و تائید نهایی کابینە نخستین ودشوار ترین آزمون ڕوحانی است. اگر روحانی بخواهد و بتواند با کمک توازن اجتماعی موجود کە فعلا بە سود وی است، و بهرە گیری از گسیختگی محافظە کاران، بی ترس ازتهدیدات و فشار محافظە کاران ترکیب کابینە ا ش را بە شکلی بچیند کە پاسخگوی مطالبات جامعە باشد و انتظار رای دهندگان و حامیان اصلاح طلب و غیرە را برآوردە نماید وحامیان اصلی اش را درآغاز راە مایوس ننماید، و قادر گردد آنرا بر مجلس و نهادهای قدرت تحت تسلط رهبری و محافظە کاران بقبولاند، ازنخستین و دشوارترین آزمون خود پیروز بیرون می آید و شانس بیشتری برای انجام وعدە های انتخابا تیش خواهد داشت.

معترض روند مهندسی انتخابات باشید

توقع این بود و هست کە عارف و روحانی، پس از اعمال فشار بر خاتمی، رفسنجانی و مشایی و حذف آنها سکوت پیشە نکنند و معترض روند مهندسی انتخابات باشند و در نقش ناقد روند تا کنونی انتخابات بە صحنە بیایند و نشان دهند کە مفروض بە پیروزی در انتخابات، شهامت اخذ موضع انتقادی و مستقلانه در مقابل خامنەای و جریان حاکم را خواهند داشت.

این، آن شکوهی نیست کە ولی فقیە انتظارش را می کشد

خامنەای می خواهد انتخابات را با شکوە برگزار نماید، اما نە بە قیمتی کە موقعیت خود وی متزلزل شود... آمدن رفسنجانی نیز عدە زیادی را بە پای صندوقهای رای خواهد کشاند. اما این، آن شکوهی نیست کە خامنەای انتظارش را می کشد. شکوە حضور، همان گونە کە درانتخابات ٨٨ جنبش سبز را خلق نمود، این بار می تواند بە تقویت جنبش وسیع اجتماعی کە زمینە های آن هم بە مراتب مستعدتر از ٤ سال پیش است، منجر شود و بیش از پیش پایە های اقتدار تضعیف شدە حکومت را سست نماید.

خواست های کارگران در وعده های نامزدها کجاست؟

صادق کار در گفتگو با اخبار روز

دستمزدها خیلی پائین است، تورم خیلی بالاست، کارگران خواهان این هستند که دستمزدها متناسب افزایش پیدا کند، تورم کاهش پیدا کند. این خواست ها خیلی گسترده است. در حال حاضر بزرگترین اعتراضات کارگری حول این مسائل است. مساله بعدی این است که امنیت شغلی وجود ندارد، یعنی همان قراردادهای موقت که از زمان آقای رفسنجانی رسم شد و امروز هشتاد درصد کارگران را شامل می شود امنیت شغلی کارگر را از بین برده است.

بخش: 

انتخاب آزاد: برای سوریە آری، برای ایران نە!

اکنون در ایران نیز بە نظر نمی رسد کە ولی فقیە با وجود بن بستی کە در آن گرفتار شدە متفاوت از بشار اسد در قبل از شروع تظاهرات بیاندیشد و بخواهد قبل از این کە گرفتار شرایط امروز رئیس حکومت سوریە شود بە آسانی مصالح جامعە را برمنافع خود و نظامش ترجیح دهد و بە انتخابات آزاد تن دهد و راە را برای مهار بحرانهای فزایندە کە جامعە و اقتصاد کشور را بە سوی ویرانی هدایت می کنند، هموار کند.

افزایش واقعی دستمزد بدون تشکل ممکن نیست

- ولی وقتی کە بە رغم همە اینها دولت وکارفرمایان هنوزتن بە افزایش حقوق کارگر بە شکل واقعی نمیدهنداین نشان میدهدکە انسجام وقدرت لازم برای وادارکردن دولت وکارفرمایان بە تن دادن بە افزایش واقعی دستمزد، درمیان کارگران ودرجنبش کارگری بوجود نیامدە واین خودمهمترین معضل جنبش کارگری ست. این خود نشان می دهد کە افزایش واقعی دستمزد کارگران بدون تشکل ممکن نیست.

بخش: 

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - صادق کار