صادق کار

دغدغە معیشت، شادی نوروزی را از مردم گرفتە است

این تودە عظیم کە اعتماد و امیدش بە حکومت را از دست دادە و فقر و فلاکت واستبداد امانش را بریدە، دنبال چنین نیرو و برنامەای می گردد و دیگر بە آسانی دنبال هرکس نمی افتد. هر کس کە بتواند نقش این نیرو را بە درستی ایفا کند وامید بە آیندە را درمیان این جمعیت کثیرزندە کند، نوروز سیاسی را برای ایران بە ارمغان آوردە است.

چاوز مرد ولی آرمانهایش نە!

واکنش اکثریت مردم نسبت بە مرگ چاوز و احترام و ارزشی کە مردم برای وی قایل هستند نیز نشانە رضایت آنها از رئیس جمهوری است کە بە قول و قراری کە بە مردم فقیر برای بهبود شرایط زندگی آنها دادە بود وفادار ماند و توانست بە رغم موانع متعددی کە بر سر راه دولت چپگرای حاکم بە وجود آوردند بطور نسبی سطح زندگی فقرا را بدون توسل بە دیکتاتوری و منزوی کردن ونزوئلا در دنیا وبدون اینکە بە سرنوشت آلندە مبتلا گردد بە شکل ملموسی بهبود بخشد.

ممانعت وزارت اطلاعات از برگزاری تجمع اعتراضی کارگران

تجمع اعتراضی کارگران کە قرار بود در ٢٨ بهمن برگزار شود بە دلیل دخالت وزارت اطلاعات برگزار نشد، با این حال مبارزە کارگران برای افزایش دستمزد از طرق دیگر من جملە تجمع و تظاهرات خیابانی دنبال خواهد شد و تا زمانی کە وضعیت کارگران بهبود نیافتە باشد، بە شهادت صدها اعتراض و تجمع سال جاری با اجازە و بی اجازە مسئولین و نهادهای حکومتی تدوام و بسط خواهند یافت.

بخش: 

"رهبر" فاقد توان رهبری است

فرادستی نظامیان در حاکمیت یکی از اصلیترین عوامل بحرانهای کنونی کشور و از موانع عمدۀ بازشدن فضای سیاسی و برگزاری یک انتخابات آزاد بە مثابە نخستین گام اساسی درجهت تغییر شرایط کشور و مردم است... وضعیت کنونی حاکمیت راە را برای نفوذ بیشتر نظامیان باز خواهد کرد و رهبر فاقد توان حکومت مجبور خواهد شد کە بیش از گذشتە بە سپاهیان تکیە نماید و بە خواست آنان عمل کند. سخنان رحیم صفوی "دستیار و مشاور عالی فرماندهی کل قوا" در روز گذشته برای جمعی از بازنشستگان نیروهای مسلح قرینه ای بر تقویت این سناریو است.

یک سندیکا و این همە قیّم!

قیِّمان سندیکای شرکت واحد با جنجالهائی کە بە راە انداختند و افشاگریهائی کە کردند، ضایعاتی را کە نباید بوجود می آمد بە وجود آوردەاند. خوب است کە آنها اینک کمی بە عواقب رفتار خود بیاندیشند و بە این برخورد ها خاتمە دهند و بجای اشاعە تفرقە و پراکندگی غیرقابل توجیهی کە در میان احزاب چپ وجود دارد، بە میان کارگران رفته و خود از آنها رموز همبستگی، اتحاد و تحمل یکدیگر را بیاموزند.

بخش: 

گفتگو با صادق کار * (١١)

پيرامون زندگی دشوار کارگران، لايحه تغيير قانون کار، اعتراضات کارگری
و ضرورت سازمان يابی کارگران

بی شک هرچە انسجام و هماهنگی درمیان سازمان‌های چپ بیشتر گردد بە همان نسبت امکان تغییر شرایط زندگی کارگران و ایجاد تحولات عمیق و پایدار در جامعە بیشتر و مردمی‌تر خواهد بود. تلاش های سە سازمان چپ و کنشگران چپ برای وحدت و تشکیل یک حزب چپ دمکرات فراگیر، بی شک یک گام مهم در این راە است.

وحشت و خشم حکومت از انتخابات آزاد بیجا نیست!

طرفداران انتخابات آزاد لازم است، با پرهیز از دامن زدن بە اختلافات نابهنگام، طرحهای تفرقە افکنانە حکومت برای تعضیف شان را خنثی و با فشردەترنمودن صفوف شان و حضور فعالشان موقعیت کسب شدە را حفظ و تقویت نمایند، و از فرصت فضای انتخاباتی، اختلافات و تضادهای درون حکومت و تمایل جامعە بە ایجاد تغییر و تحول دمکراتیک، فضای انتخاباتی را با طرح شعارهای مطالباتی بویژە مطالبات اقتصادی ملموس برای مردم بە فضای انتخابات مطالباتی تبدیل کنند.

ضرورت تجهیز جنبش بە برنامە آلترناتیو

مطالبە آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر از موسوی و کروبی، فراهم کردن زمینە انتخابات آزاد و سایرمطالبات عمومی جنبش بدون بە صحنە کشاندن تودە وسیع مردم ازطریق مجهز نمودن جنبش بە یک برنامە مدون جامعە گرایانە، بە دشواری قابل تصوراست.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - صادق کار