صادق کار

اجازە ندهیم ما را به بردگی کشند

پیرامون تلاش حکومت برای تغییر قوانین کار وتامین اجتماعی

تغییر واژە مساوات با واژە "هم ارزش" در مادە ٣٨، علاوە براین کە مکارانە ماهیت مادە مذکور را دگر گونە کردە، حکایت بر ماهیت و بیزاری تهیە کنندگان لایحە ازهر چیزی دارد کە رنگ و بوی مساوات وعدالتخواهی داشتە باشد. این بیزاری آنقدرعمیق است کە حتی بە شکل فورمالیتە هم تحمل نمی شود و حذف می گردد.

بخش: 

بن بست خامنەای

خامنه ای براين امر واقف است که افکار عمومی، او را بیش از احمدی نژاد مقصرمی داند و درصورتی کە شیوە مناسبی را در این قضیە اتخاذ نکند، و به خواست رقبای احمدی نژاد، کە خواستار برخورد و حتی محاکمە وی و تعدادی ازهمراهان نزدیک وی هستند، پاسخ مثبت دهد، منطقا مردم خواهند گفت، اگر قرارباشد که مجری سیاست حذف گردد، چرا با صاحب سیاست نیز بە همانگونه رفتارنگردد؟

ازاوین تا هتل استقلال راە زیادی نیست

پیرامون برگزاری کنفرانس فدراسیون سندیکای جهانی در تهران

اما اگر قدم رنجە می کرد و بە چند، محلە پایین تر از هتل استقلال و بە چند کارخانە سری می زد و دور از چشم محجوب و همتای سوری وی ادیب میرو و ماموران امنیتی با چند کارگر صحبت می کرد، اگر سری بە زندان اوین کە با هتل استقلال خیلی فاصلە ندارد، میزد، و یا بە زندان گوهر دشت می رفت، اگر سرا غی از شهابی، اسالو، مددی، زمانی، ابراهیمی، نجاتی و... می گرفت، و ازآنها می پرسیدحرفشان چیست؟ اگر بجای سخنرانی در جلساتی کە ترکیب اصلی شرکت کنندگان در آنرا، کارگزاران حکومت تشکیل دادەاند و کارشان مبارزە با فعالیتهای واقعی کارگری است، بە...

بخش: 

بازگشت تعرضی اصلاح طلبان بە صحنە

با توجە بە اینکە حکومت حاضر بە پذیرش شروط و یا بعبارتی برنامە انتخاباتی خاتمی و همفکران ایشان نیست، طبیعتا سە راە بیشتر در مقابل آنها قرار ندارد: تسلیم شدن، انفعال و یا مبارزە و تلاش برای پیشبرد خواستەهایشان از طریق تدارک بسیج اجتماعی. راە حل اول و دوم ، ظاهرا دیگر نە مطلوب آقای خاتمی و همفکرانشان است و نە شرایط اجازە آنرا می دهد، آنها همانگونە کە خود گفتەاند، ظاهرا راە سوم را انتخاب کردەاند.

اعتراض ثمربخش است

بی تردید اعتصابات و اعتراضات کارگری ازاین پس نیز با آهنگی بس پر شتابترومطالباتی ژرفتر بربستر بحران کنونی افزایش خواهند یافت وبە مطالبات صرفا صنفی محدود نخواهند ماند. نگرانی همراە با تهدید وزیراطلاات رژیم در مورد اعتراضات کارگری نیز، گرچە تا آنجا کە کوشش می کند با فرا افکنی این اعتراضات را بە آمریکا نسبت دهد و از این اتهام سخیف بی پایە حربەای برای سرکوب حرکتهای کارگری آتی بسازد، اما بیمورد نیست.

بخش: 

بعد ازحذف قانون کار، نوبت بە بیمە رسید

سمت و سوی تحولات آیندە جامعە را کسانی رقم خواهند زد کە نقش بیشتر و امکانات بهتری را در اختیار دارند. کارگران از لحاظ امکانات مالی و سازمانی بالفعل فقیرتر از سایر تحول خواهان اند، اما بە لحاظ کثرت چنین نیست و ما چنانچە بخواهیم می توانیم از طرق سازماندهی و اعتصاب و اعتراض اثرات ضعف کمبود امکاناتمان را بر طرف کنیم.

بخش: 

نە این وضعیت قابل دوام نیست!

اکنون بجای اتلاف وقت برای قانع کردن رهبر باید بە فکر سازماندهی مردمی بود کە بواسطە مشکلات اقتصادی و معیشتی چارەای جز اعتراض و پیکار در راە تغییر برایشان باقی نماندە و بیش از گذشتە برای اعتراض بە وضع موجود و تحریمها و ایجاد تغییر و تحول از خود آمادگی نشان می دهند. تحول دمکراتیک و مسالمت آمیز در ایران از طریق سازماندهی وسیعترین گروە های اجتماعی و عامل فشار اجتماعی است کە ممکن می گردد.

٣ هزار کارگر دیگر، طومار ٢٠ هزار نفرە درخواست افزایش دستمزد ها را امضا کردند

این حرکت، می تواند و باید بە یک نهضت بزرگ و ثمر بخش تبدیل شودو خصلت عمومی اعتراضات تدافعی کنونی را پشت سر نهد و خصلت تعرضی را جانشین آن سازد. بهمین جهت باید برای گسترش آن در میان کارگران، متوسل بە یک بسیج گستردە شد و دراین را ەازتمام امکانات بهرە گرفت .

بخش: 

آمار بازمانگان از تحصیل را هم منتشر کنید!

بە انگیزە آغاز سال جدید تحصیلی

با در نظرداشت، گرانی بی سابقە، شهریە های رسمی وغیررسمی دانش آموزان، کە ازسطح مهد کودک تا دانشگاە ها را شامل می شود، سقوط شدید قدرت خرید مردم، وجود انبوهی از بیکاران، عدم اختصاص بودجە کافی بە آموزش و پرورش استیصال اقتصادی فزایندەدولت وضعف مدیریت آموزش و پرورش، بە احتمال قریب بە یقین، تعداد کودکانی کە امسال از تحصیل محروم شدەاند، باید نسبت بە سال گذستە افزایش بە مراتب بیشتری پیدا کردە باشد.

برای به قهقرا کشيدن کشور 350ميليارد دلار هزينه کردند!

این ثروت هنگفت کە بوسیلە آن می شد، یک مملکت را از فقروعقب ماندگی نجات داد، درکجا و چگونە خرج شدەاست، کە بجای توسعە رفاە و پیشرفت اقتصادی، جامعە واقتصاد ما را درمقایسە با زمان پیش ازکسب این درآمدها بە قهقرا بردەاند؟ آیا اینها ست آن امتیازاتی کە رهبر جمهوری اسلامی واحمدی نژاد و دیگر مسئولین رژیم وعدە آنها را بە مردم دادەاند؟

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - صادق کار