صادق کار

موج گرانی ها، اعتراض مردم، استیصال حکومت.

با وجود اینکە با توجە بە بحران اقتصادی، پیش ازآغازتحریم نفتی اتحادیە اروپا وتاثیرات ویرانگر اجرای فازاول قانون موسوم بەهدفمند سازی یارانە ها برشاخصهای اقتصادی، شتاب گیری رشد قیمتها ، تورم و بیکاری، دراثر تحریم نفتی برای مردم و حکومت قابل پیشبینی بود، اما کمتر کسی تصورمی کرد کە آثارتحریمها با چنین سرعت و وسعتی خود را نشان دهند وموجی از گرانی و بیکاری را بهمراە بیاورند.

موج گرانی ها، اعتراض مردم، استیصال حکومت.

با وجود اینکە با توجە بە بحران اقتصادی، پیش ازآغازتحریم نفتی اتحادیە اروپا وتاثیرات ویرانگر اجرای فازاول قانون موسوم بەهدفمند سازی یارانە ها برشاخصهای اقتصادی، شتاب گیری رشد قیمتها ، تورم و بیکاری، دراثر تحریم نفتی برای مردم و حکومت قابل پیشبینی بود، اما کمتر کسی تصورمی کرد کە آثارتحریمها با چنین سرعت و وسعتی خود را نشان دهند وموجی از گرانی و بیکاری را بهمراە بیاورند.

مردم نگران پیامد تحریمهایند

مذاکرات پیش روی برای هردو طرف فرصتی است برای اثبات حسن نیت و ارادە آنها برای رسیدن بە توافقی جامع و پایدار پیرامون این مناقشە و زدن مهر پایان بر تحریمهایی کە بنیانهای اقتصادی کشور را در معرض تلاشی بیشتر قرار می دهند. متاسفانە جبران زیانهای کلان مختلفی کە در اثر سیاستهای هستەای حکومت بە جامعە ما تحمیل گردیدە ناممکن است، اما چنان کە گفتە شد، جلوی ضرر را هر جا کە بگیرند، منفعت است. مسئولیت هیئت اعزامی حکومت برای کامیابی مذاکرات و گذاشتن نقطه پایان بر زیانها و خسارات آتی، بیش ازنمایندگان ۵+ ۱ است؛ زیرا لاینحل ماندن مناقشات موجود و طولانی شدن زمان تحریمها بە منافع ملی واقعی ایران آسیبهای شدیدتری وارد خواهد کرد.

مردم نگران پیامد تحریمهایند

مسئولیت هیئت اعزامی حکومت برای کامیابی مذاکرات و گذاشتن نقطه پایان بر زیانها و خسارات آتی، بیش ازنمایندگان 5+ 1 است؛ زیرا لاینحل ماندن مناقشات موجود و طولانی شدن زمان تحریمها بە منافع ملی واقعی ایران آسیبهای شدیدتری وارد خواهد کرد.

ژاپن ویران وتسلیم شد، اما جهان نە!

بە انگیزە پنجمین سال همایش سازمانهای غیر دولتی مخالف جنگ وسلاح های اتمی در وین

با این حال میتوان ادعا نمود کە، گرچە ژاپن در اثر استفادە از بمب اتمی و ویرانی وکشتارمردم دوشهر آن، درمقابل قدرت بمب اتم بە زانو در آمد و تسلیم شد ولی مردم جهان هنوز مرعوب آن نشدە و همچنان برای محو سلاح های اتمی از جهان تلاش می کنند

آقای رفسنجانی مخالف کدام نوع انحصار طلبی است؟

همراهی او با جنبش و منتقدین نظام ، تا زمانی است کە وی بە اهداف اش نرسیدە باشد. صرف نظرازاینکە رفسنجانی تا چە حد بتواند در این مسیر استوار باقی بماند وگام بردارد، می توان از فرصت و فضایی کە رویکرد انتقادی وی می تواند ایجاد کند، برای تضعیف قدرت استبداد حاکم، تسهیل حضور خیابانی مردم، و تعمیق و گسترش جنبش در رهگذر کشاکش بر سرقدرت، استقبال کرد، و بدون دچار شدن به توهم و خوشبینی نسبت بە نیات وی، میزان پایبندی او بە انتقاداتش را درعمل محک زد.

آقای رفسنجانی مخالف کدام نوع انحصار طلبی است؟

همراهی او با جنبش و منتقدین نظام ، تا زمانی است کە وی بە اهداف اش نرسیدە باشد. صرف نظرازاینکە رفسنجانی تا چە حد بتواند در این مسیر استوار باقی بماند وگام بردارد، می توان از فرصت و فضایی کە رویکرد انتقادی وی می تواند ايجاد کند، برای تضعیف قدرت استبداد حاکم، تسهیل حضور خیابانی مردم، و تعمیق و گسترش جنبش در رهگذر کشاکش بر سرقدرت، استقبال کرد، و بدون دچار شدن به توهم و خوشبینی نسبت بە نیات وی، میزان پایبندی او بە انتقاداتش را درعمل محک زد.

طبقە کارگر بر سر بزنگاە یک انتخاب دیگر

مقابلە دولتها و رژیمها و کارفرمایان، با مطالبات و حقوق کارگران و پیکار کارگران و زحمتکشان بر سرحقوق سندیکایی و سیاسی شان و منجملە بر سرتعطیلی روز جهانی کارگر و حق تجمع و تظاهرات در این روز، پدیدەای است همزاد با جنبش کارگری در ایران کە همچنان با فراز و فرودهایی کە از سر گذراندە است تا کنون تداوم پیدا کردە است.

طبقە کارگر بر سر بزنگاە یک انتخاب دیگر

مقابلە دولتها و رژیمها و کارفرمایان، با مطالبات و حقوق کارگران و پیکار کارگران و زحمتکشان بر سرحقوق سندیکایی و سیاسی شان و منجملە بر سرتعطیلی روز جهانی کارگر و حق تجمع و تظاهرات در این روز، پدیدەای است همزاد با جنبش کارگری در ایران کە همچنان با فراز و فرودهایی کە از سر گذراندە است تا کنون تداوم پیدا کردە است.

درایران حقوق کارگران توسط حکومت و کار فرمایان پایمال و ازفعالیت های سندیکایی آنان جلوگیری می شود

درخواست کارگران ایران از اتحادیە ها و احزاب کارگری، سازمانهای مدافع حقوق بشرو سایر نهادهای سیاسی و اجتماعی آن است کە بە اشکال مقتضی بە دولت ایران برای برسمیت شناختن حقوق سندیکایی کارگران ایران وآزادی فعالین اتحادیەای اززندانها فشار وارد کنند تا کارگران نیز بتوانند از طریق فعالیت های سندیکایی برای حقوق و بهبود شرایط اقتصادی واجتما عی شان تلاش نمایند

بخش: 

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - صادق کار