صادق کار

شتاب گیری تعطیلی واحدهای تولیدی و اخراج کارگران

بی شک وسعت این رویداد ها بسیار فراتر از این ها است. رویدادهای اقتصادی و واکنش کارگران بە آنها حكایت از افزایش فزایندە بی ثباتی اقتصادی و بە بن بست رسیدن سیاست های اقتصادی حکومت دارند. این بن بست را نمی توان با فرمان شکست، بلکە باید راە کارهای موثر برای آن یافت

بخش: 

جوهر فرمان رهبر خشک نشدە ، تعرض بە تولید ملی و اشتغال شروع شد!

تعطیلی ناگهانی شرکت شهاب خودرو و بستن دروازە این کارخانە بر روی کارگران آن کە تنها دو هفتە پس از فرمان خامنەای مبنی بر حمایت از تولید داخلی و نیروی کار صورت گرفت، تنها نمونە کوچکی از رفتار مسئولین و کارگزاران ولی فقیە و تو خالی بودن شعار سال رهبر جمهوری اسلامی و واکنش فوری کارگران بە این اقدام است

بخش: 

خامنەای با کدام پشتوانە وامکانات می خواهد، تولید ملی را ازتلاشی نجات دهد؟

درشرایطی کە امکانات اقتصادی کشور و ارتباطاتت سیاسی و بازرگانی حکومت با کشوورهای خارجی محدود شدە است، دولت بی کفایت وفاسد ونا پاسخگو است، مجلس فرمایشی و فاقد قدرت و توانایی است، مهمترین دغدغە واختلاف جناح های حکومتی معطوف بە باز تقسیم قدرت و ثروت است و نە سرو سامان دادن بە اقتصاد و وضع کشور وحکومت مشروعیت خود میان مردم را از دست دادە است، معلوم نیست کە آقای خامنەای با کدام امکانات و شتوانە می خواهند، تولید ملی را از تلاشی نجات دهند و بیکاری فزایندە را مهار نمایند؟

حداقل دستمزد، کارگران ٨،۵ % کمتر از نرخ رسمی تورم افزایش یافت !

وضعیت کنونی طبقە کارگر نیز محصول سرکوب احزاب و اتحادیە های کارگری و جلوگیری از مشارکت سیاسی سازمان یافتە کارگران در جامعە بود. بدون آن اقدام تحمیل چنین وضعیتی بە کارگران محال بود. اینبار نیز محاصرە طبقە کارگربا پا بە میدان نهادن طبقە کارگر و مشارکت سیاسی آگاهانە وهدفمند آن درهم خواهد شکست. این یگانە راە نجات کارگران و جامعە از استبداد، فقر، بی عدالتی و تبعیض است

بخش: 

تعیین میزان حداقل دستمزد کارگران بە بعد ازانتخابات موکول شد

حساسیتهائی کە در رابطە با افزایش دستمزد سالانە کارگران و رسانەای شدن این حساسیتها، از جملە در رسانه های محافظە کاران حاکم نشان دادە می شوند، و موکول کردن خبر اعلام آن، ولو این کە برای فریب کارگران و تلاش برای جلب مشارکت و آرای آنها در انتخابات باشد، نشانە دیگری است مبنی بر پیش بینی فعال شدن و نقش آفرینی بزرگترین گروە اجتماعی جامعە در رویدادها و تحولات آتی کشور.

تعرضی کە نشانە درماندگی است!

آيت الله خامنه ای تاثیرات منفی ومخرب محاصرە اقتصادی در جامعە را وارونە جلوە داد و رفتار و سیاستهای ضد ملی، واپسگرایانە و مقابلە جویانە رژیم تحت رهبری خویش درعرصە جهانی را کە کشور و مردم را در معرض تهدیدها و تنگنا های فزایندە خارجی قرار دادە اند را توجیە کرد تا بلکە، نگرانی بە حق مردم از بحران عميق اقتصادی وافزایش تنش های میان حکومت وغرب رارفع نماید.

دامنە مخالفت با ولی فقیە بە میان سرداران سپاە رسید!

جلب همکاری و یا بیطرف کردن نظامیان در فرایند گذار از دیکتاتوری بە دمکراسی، البتە بە معنی دادن امتیازات غیرمتعارف و یا افزایش سهم آنها در دولت نیست، بلکە همچنان کە در تجربە گذار کشورهای مختلف نیز شاهد آ ن بودەایم، هدف جلب نظامیان مجاب کردن آنها برای وا گذاری دولت بە غیرنظامیان منتخب مردم و قرارگرفتن نظامیان در جایگاە حقوقی شان است.

چالش یارانە

هدف حکومت از ابتدا این بود تا زیرعنوان رمز "هدفمند سازی یارانە ها" بدون این کە تدابیر جبرانی برای آن تدارک ببیند، بە شکل مکارانە، بتدریج، سوبسید کالاهای اساسی را از میان بردارد و سرمایە حاصل از آن را کە در مرحلە اول ٩٠ هزار میلیارد تومان براورد کردە بود، خرج کسر بودجە فزایندە دولت و هزینە های سرسام آور سرکوب مردم و دستگاە بزرگ و پرهزینە نیروهای امنیتی خود کند.

تاثیر منفی رکود اقتصادی بر اعتصابات کارگری سالهای اخیر

ما با دولتی مواجە هستیم کە باوجود افزایش مداوم درآمدهای نفتی و قطع یارانە بسیاری ازکالاها و خدمات، بە دلایلی کە ذکر شد و برخلاف آنچە مدعی است، نە تنها نتوانستە است بهبودی دراوضاع اقتصادی و معيشتی مردم بوجود بیاورد، بلکە اقتصاد مولد را زمینگیر کرده، بیکاری را بە دو برابررساندە، تورم را افزایش دادە، سطح دستمزد و حقوق و قدرت خرید مزد بگیران را بیش از 50% کاهش دادە است و فقر و فلاکت اقتصادی و اجتماعی و شکاف طبقاتی را در جامعە دو چندان کردە است

بخش: 

حکومت در تدارک تشدید اختناق و سرکوب و انتقامجویی از اصلاح طلبان وجنبش سبز است

رژیم از اصلاح طلبان، بخاطر شرکت نکردن آنها در انتخابات و افزایش و صریحترشدن انتقادات آنها نسبت بە حکومت و بخصوص بە خامنەای کە در چنین شرایط بحرانی صورت می گیرد، به شدت عصبانی و مترصد انتقام است... پرهیز اصلاح طلبان از شرکت در انتخابات بی تردید سبب کاهش شدید مشارکت در انتخابات خواهد شد و این برای آنها هزینە خواهد داشت. حکومت می خواهد این هزینە را هرچە زودتر وصول کند.

بخش: 

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - صادق کار