صادق کار

پرهیز اصلاح طلبان از شرکت در انتخابات فرمایشی و پذیرش انتخابات آزادگامی بە پیش

کشور و جامعە ما برای طڕد استبداد و بیعدالتی و استقرار دمکراسی نیاز بە مشارکت همە طبقات و گروە های ترقیخواە دارد و این امر میسر نمی شود مگر با توزیع عادلانە قدرت. سازماندهی یک اجماع فراگیر ملی حول انتخابات آزاد و تلاش مشترک برای فراهم کردن زمینە های آن بە مثابە یکی از وسایل اساسی گذار مسالمت آمیز از استبداد بە دمکراسی، بویژە در شرایطی کە جامعە ما از هر سو در معرض انواع تهدید و تخریب فزایندە قرار دارد، اکنون بە یک امر واقعا عاجل تبدیل شدە است.

بخشش از جیب طبقه ی کارگر ایران!

درحاشیه ی حمایت دبیرکل خانه ی کارگر از جنایات دیکتاتور سوریه

مشروعیت نمایندگان حقیقی و حقوقی کارگران ایران را مجامع عمومی سندیکاهای کارگری واقعی تعین می کنند، نە دولت و یا صرف عضویت با زدوبند در یک نهاد جهانی سندیکایی کە با زیر پا نهادن بدیهی ترین پرنسیب و اصول کار سندیکایی و جذب ماموران امنیتی دولتهای استبدادی بە اصطلاح ضد امپریالیست، آبرو و حیثیت خویش را نیز بە باد فنا می سپارند

بخش: 

استقبال سازمانهای کارگری بین المللی از آزادی ابراهیم مددی

این نشان می دهد کە مبارزە و اعتراض ثمر بخش است. با وجود خوشحالی ما از آزادی مددی، جشن واقعی ما روزی است کە همە فعالین کارگری از زندان آزاد شوند، و اسالو و مددی بتوانند از حقوق خویش بهره مند گشتە و در ترکیب هیئت مدیرە سندیکای واحد بە وظایفشان عمل کنند

بخش: 

ستیزە جویی یا مدارا ، کدام یک در خدمت تامین منافع و حفظ استقلال ایران است؟

درست است کە تحریم ها رژیم را نیز در حد معینی تحت فشار و تنگنا قرار خواهند داد، ولی با این وصف، این تحریم ها صرفنظر از دلایل و انگیزە های آن، بیش از آنکە رژیم را در تنگنا قرار دهند و فرآیند تحولات دمکراتیک در جامعە را شتاب بخشند، فقر و بیکاری بیشتر مردم، تخریب بنیان های اقتصادی کشور، کاهش شکافهای درون حکومت واخلال درروند دمکراتیزە شدن جامعە را به دنبال خواهند داشت.

خشونت خطرناکترین آفت انقلابات و جنبشها است

بە انگیزە سقوط رژیم لیبی و قتل قذافی

کنترل مردم خشمگين در جامعەای کە یک دورە طولانی دیکتاتوری و خفقان شدید را از سر گذراندە، کارسادەای نیست و مقصر اصلی پیدایش اپوزیسیون مسلح بیش از هر کس دیگر، رژیم حاکم بر لیبی است، با این حال بهیچ وجە از یک جنبش دمکراسی خواە حقیقی کە بنا بە گفتە عبدل حافظ، که مدعی مبارزە با دیکتاتوری و ظلم است ومی خواهد سر مشقی برای دیگران باشد، انتظار نمی رود کە نخستین گام خود را با بی قانونی و خشم و نفرت و قتل بردارد.

اعتصابی کە دما سنج و جهت نما است

اما اینک پس از سالها ما شاهد تشکیل کمیتە اعتصاب در یک واحد مهم صنعتی هستیم کە با صدور بیانیە اعلام موجوديت علنی می کند و مطالبات صنفی آن مشابهت فراوانی با مطالبات صنفی کمیتە های اعتصاب در دوران انقلاب دارد. این خود می تواند نشانەای از آغاز یک دورە تازە و امید بخش در جنبش کارگری و دما سنج و جهت نمای جنبش کارگری باشد. این تحول را باید بە فال نیک گرفت و امیدوار بود ..

آمریکا تا کی می خواهد این هزینە را تحمل کند؟

تضعیف موقعیت و وجە دولت آمریکا و اسرائیل در منطقە، در شرایط بحرانی کنونی بیش از آنکە در اثر این رفتار باعث رفع نگرانیهای دولت آمریکا و تقویت امنیت اسرائیل شود بە آنها زیان خواهند رساند. هزینە سیاست حمايت یک جانبە آمریکا از اسرائيل را بالا خواهد برد و بە گرایشات ضد آمریکایی دامن خواهد زد. آمریکا تا کی می خواهد این هزینە را تحـمل کند؟

نگرانی رهبر جمهوری اسلامی بیمورد نیست، چالش انتخاباتی جدی است

خامنەای، حق دارد کە انتخابات آتی را یک چالش برای نظام بداند و از عواقب و پیامدهای آن نگران باشد. انتخابات آیندە براستی، با نظر داشت شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی در کشور و درمنطقە بە طرز خطرناکی بحرانی و بە زیان حکومت است.

۴٠ تا ۶٧ هزار نفر از کارکنان بانک ها در اروپا و آمریکا در معرض اخراج قرار دارند

اخراج ٤٠ تا ٦٧ هزار نفر از کارکنان بانک ها کە بیشتر برای حفظ در آمد پیشین بانکداران و بە قیمت بیکاری و فقیر شدن این بخش از زحمتکشان در شرایط دشوار کنونی صورت می گیرد نشان میدهند کە سرمایە داران همچنان عادات و رفتار گذشتە خود را حفظ کردە وحتی در شرایط بحرانی کە آیندە خود آنها را نیز بە مخاطرە انداختە است بە آسانی حاضر بە پذیرش کاهش سود خویش نیستند.

عسگر اولادی ها برندگان انقلابی کە قرار بود مستضعفین را حاکم کند

بی شک تا زمانی کە کنترل قدرت و ثروت یک جامعە در انحصار اینگونە افراد قرار دارد و آنها برای افزودن بر قدرت و ثروت خویش از انجام هیچ اقدامی فرو گذار نمی کنند، نمیتوان انتظار داشت کە جامعە در مسیر عدالت و آزادی قرار گیرد و فقر وتبعیض و بحرانهای کە جامعە را چنین مشوش و بی سامان کردە است از جامعە رخت بر بندد

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - صادق کار