صادق کار

قائم مقام وزارت کار، این ادعای خود را در عمل ثابت کند

باید بە هنگام اقامت هیئت سازمان بین المللی کار در ایران برای ملاقات این هیئت با افرادی مانند: منصدور اسالو، ابراهیم مددی، رضا شهابی، علی نجاتی و سایر رهبران و هيئت موسسان سندیکاهای کارگری، تلاش کرد. باید از قائم مقام روابط بین الملل وزارت کار خواست کە ادعای خود مبنی بر آزادی ملاقات تشکلهای کارگری با این هیئت را در عمل اثبات کند. چنین رویکردی در هر صورت نتیجە مفید تری برای کارگران خواهد داشت

بخش: 

سلب حقوق سندیکایی کارگران زیر پوشش اصلاح قانون کار

طبق اخبار و اطلاعات موجود، از تعداد ٢٨ مادەای کە تغییر آنها مشخص شدە است، حتی یکی از آنها نیز بە سود ارتقاء حقوق کارگر تغییر نکردە است. در واقع کلیە موادی کە در طرح دولت دچار دگرگونی شدەاند، مجموع موادی اند کە تا حدود معینی برخی از جنبە های حقوق سندیکایی کارگران را منعکس می کنند.

وضعیتی کە روز بە روز بدتر میشود و اعتراضاتی کە هر لحظە بیشتر می شوند

درست است کە اکثر این اعتصابات، فعلا تدافعی هستند، اما بدلیل آنکە حکومت قادر بە رفع زمینەهای اعتراضات صنفی نیست و کارگران نیز نمیتوانند، وضعی را کە مرتب نیز بدتر می شود تحمل کنند، دیری نخواهد پایید کە مطالبات سیاسی تعرضی جای مطالبات تدافعی صنفی را بگیرند و فرایند تحول در جامعە را شتاب دهند

بخش: 

چپ، بدون برنامە ایجابی بی آیندە است

بە انگیزە تسلیم ناگریز دولت و پارلمان یونان بە شروط دشوار اتحادیە اروپا و صندوق بین ا لمللی پول

نیروی چپ در هر مکان و شرایطی کە قرار داشتە باشد در صورتی میتواند نیات انسانی و عدالت خواهانە خویش را عملی سازد کە صاحب برنامە و نقشە ایجابی عملی متناسب و منطبق با روحیە، فرهنگ و نیازهای روز جامعە باشد.

بخش: 

مصالحە با کدام اهداف ؟

میداندار اصلی و پیروز یک چنین توافق احتمالی رفسنجانی و نزدیکان او خواهند بود. بعید بە نظر می رسد کە مرز مصالحە اصولگرایان میانە رو تا رسیدن بە محمد خاتمی امتداد یابد، تا چە رسد بە موسوی و کروبی. برای محمد خاتمی نیز بسیار دشوار است کە وارد مصالحە ای شود کە نە رهبران نمادین اصلی جنبش سبز در آن حضور دارند و نە هیچ یک از مطالبات جنبش مور قبول واقع شدە اند. در چنین شرایطی تن دادن اصلاح طلبان میانە رو بە مصالحە بە جدایی آنان از مردم و از دست دادن آرای آنها منجر خواهد شد.

دو سال اعتراض جنبش سبز و کارگران

پیروزی جنبش مستلزم جلب هر چه گسترده کارگران، پذیرش حقوق بنیادین سندیکایی کارگران و شرط بهبود شرایط زندگی آنان است و برقراری حقوق سندیکایی کارگران و بهبهود زندگیشان نیز مستلزم پیروزی جنبش و از میان برداشتن استبداد و خودکامگی است

بخش: 

فروپاشی از درون؟

احمدی نژاد بە ضعف و ناتوانی خود و دولتش واقف است، اما بدلیل منافع کلان اقتصادی کە از طریق کنترل بر دولت نصیب این جریان و سرمایە داری نظامی می شود، مایل نیست قدرت را داوطلبانە رها و راە را برای کنترل و سهمگیری بیشتر سرمایە داری تجاری کە برای اختصاص بخش بیشتری از درآمدهای رو بە تزاید نفتی بە این بخش، دندان تیز کردە است و در مجلس نفوذ زیادی دارد، باز کند.

تاریخچه جنبش کارگری در ایران، از اعتصاب شکنی تا سازمانگری

کارگران شاید بتوانند در یک یا چند اعتصاب تدافعی پیروز شوند. این خوب است، اما کافی نیست. کارگران باید به فکر چارە اساسی تری باشند. تا این حکومت بر سر کار است، وضع بدتر هم می شود. اما کارگران به تنهایی نمی توانند اوضاع را تغییر دهند. آنها باید متحد شوند؛ هم با هم و هم با همە آنهایی کە با جنبش هستند

بخش: 

تراژدی تسلط سرخ های ضد امپریالیست بر فدراسیون سندیکای جهانی

زمانی کە اسالوها و سندیکای واحد، زرد و محجوب ها و شوراهای اسلامی سرخ می شوند

در سال گذشتە صدها اعتصاب و اعتراض کارگری در ایران رخ دادە است، آیا حتی در یکی از این اعتصابات رد و نشانی از شوراهای اسلامی و خانە کارگر دیدە میشود؟

بخش: 

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - صادق کار