صادق کار

اثرات حذف سوبسیدها خود را نمایان می سازند

هر روز کە میگذرد بر تعداد کسانی کە بە گران شدن قیمت گاز، آب، برق، تلفن و مواد غذایی اعتراض می کنند افزودە می شود و زمزمە پرداخت نکرد ن قبضهای گاز و برق و... بیشتر به گوش میرسد. همین عکس العمل های اولیە با این کە هنوز پراکندە هستند، باعث اضطراب و نگرانی مقامات دولتی می گردند؛ زیرا این اعتراضآت بە دلیل شرایطی کە در کشور ما شکل گرفتە مستعد گسترش سریع اند.

موقع موضع گیری است، چرا موضع نمی گیرید؟

... حتی نمایندگان، اتحادیە های کا رفرمایان بخش خصوصی نیز بە افزایش ١٥ درصد دستمزدها رضایت دادە بودند، اما با این اوصاف نمایندە دولت با این کە ظاهرا یک سوم آرا شورای عالی کار را در اختیار دارد در نهایت توافق ١٥ درصد افزایش را در جلسە نهایی شورای عالی کار بە ٩ درصد کاهش داد

بخش: 

10تا ١٢ درصد افزایش حداقل دستمزد در شرایط تورم ٣٠ در صدی

درشرایطی کە تنها قیمت یک شانە تخم مرغ در طی یک ماە با بیش از ١۵٠٠ تومان افزایش بە حدود ۶٠٠٠ هزار تومان رسیدە، نرخ واقعی تورم ٣٠ در صد بر آورد میشود وحتی مسولین اقتصادی ٣ تا ۴ درصد رشد تورم در سال آیندە را تایید میکنند، کارشنا سان مستقل انتظار افزایس ٢٠ تا ٣٠ درصد تورم در سال آیندە را دارند و در حالیکە حداقل هزینە زندگی یک خا نوار شهری در ماە بین یک تا یک و نیم ملیون تومان قرار دارد، حداقل دستمزد ماهیانە کارگران در حال حاضر ٣٠٣ هزار تومان است، بە فرض اینکە حتی ١۵ در صد بە حقوق کارگران افزودە شود این میزان افزایش چە دردی از کارگران را میتواند درمان کند؟

بخش: 

منشوری برای تداوم همکاری و همبستگی

کمبودها و تناقضات منشور جنبش سبز نباید بە تضعیف این جنبش منجر گردد. این تنقاضات را میتوان بطور دمکراتیک و در جریان پیشرفت جنبش با بردباری و بە کمک تجربیات تازە و جلب نیروهای تازە نفس و بخصوص جلب و جذب کارگران و مزدبگیران حل کرد... در شرایط کنونی جنبش و کشور ما اصلاح طلبی و تحول طلبی را میتوان بە موازات هم و در درون جنبش سبز با موفقیعت پیش برد.

ریش رهبر در دست رییس دولت کودتا است، یا لگام احمدی نژاد در دست رهبراست؟

وضع و موقعیت ولی فقیە بمراتب بدتر از محافظە کاران منتقد احمدی نژاد است. او بخاطر رهبری کودتا و حمایت قاطع از سرکوب جنبش، کشتار و شکنجە مردم و تخریب اقتصاد کشور، از میان مردم و حتی بخش مهمی از روحانیت طرد گردیدە و چنانچە همچنان در ظاهر عنوان رهبری را نیز حفظ نماید، باید بجای رهبری نظام، فرمانبر کودتاچیان باقی بماند.

قیاس لولا و احمدی نژاد، یک قیاس مع الفارق

احمدی نژاد کسی است که در دوره اول ریاست جمهوریش با وعده عدالت و استفاده از تقلب در یک فضای استبدادی و در چهارچوب قوانین غیردمکراتیک انتخاباتی رژیم و با اعمال نفوذ حکومت و در دوره دوم ریاست جمهوریش علاوه بر استفاده از روشهای دور گذشته از طریق کودتای انتخاباتی به قدرت دست یافتهاست. اما برعکس احمدی نژاد، لولا و روسف هردو در انتخاباتی کاملا دمکراتیک به قدرت رسیدهاند.

سنگر آخر

فراخواندن بسیج به مقابله با مردم، آنهم در شرایطی که جنگ قدرت میان احمدی نژاد و مجلس به اوج خو رسیده و ... خطای جدی دیگری است که خامنهای مرتکب می شود. بسیج آخرین سنگر بازماندهای است که ولی فقیه هنوز می تواند در آن پناه بجوید و از این سنگر تعرض خود به مردم را، برای بازپس گرفتن آنچه که در رویارویی با جنبش و مردم از دست داده است، آغاز کند. اما بعید است که این سنگر نیز برای مدتی طولانی مکان امنی برای رهبر جمهوری اسلامی باقی بماند.

حکومت در مخمصه "هدفمند کردن یارانه ها "

با وجود تصویب طرح به اصطلاح "هدفمند کردن یارانه ها" در مجلس و اراده دولت کودتا که می خواهد این قانون ظالمانه و ضداجتماعی را به هر قیمتی به پیش ببرد، باید در برابر آن ایستاد و مانع اجرای آن شد. ندادن قبض های آب، برق و گاز بدون سوبسید یکی از اشکال موثر این ایستادگی است. مردم عادی نباید تاوان زیاده خواهی و نادانی دولتها و طبقات ممتاز و ثروتمند جامعه را بدهند.

دولت احمدی نژاد مانع مقدم رسیدن کارگران به مطالباتشان است

حدت بحران امروزه به حدی رسیده که عرصه را نه تنها بر کارگران و مزدبگیران که براکثر گروه های غیر مزدبگیر جامعه نیز تنگ کرده و نارضایتی اقتصادی نیز بر نا رضایتی های دیگر آنان افزوده شده است.بهمین دلیل این گروهها نیز از آمادگی و انگیزه بیشتری برای تلفیق مطالبات سیاسی دمکراتیک با مطالبات اقتصادی و حمایت از مطالبات اقتصادی کارگران دارند

بخش: 

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - صادق کار