صادق کار

تبانی دولت و مجلس برای غارت سازمان تامین اجتماعی

این اعتراض ها باید در ابعاد گسترده تر، سازماندهی شود و با هماهنگی بیشتر، بە تشکل های موثر فرابرویند تا کنترل صندوق ها را از دست دولتیان و تشکل های دولتی کارگری خارج کنند. خیزش مردمی دی ماە ٩٦ بە روشنی نشان داد کە کاری را کە ٢٠ سال جریانات سازش کار اصلاح طلب نتوانستند پیش ببرند و سنگر بە سنگر از آن ها عقب نشینی کردند، مردم طی یک هفتە زمینە اش را بوجود آوردند.

بخش: 

تشدید سرکوب ها؛ حاکمیت طوفان درو خواهد کرد

کارگران و خانوادە رضا شهابی، نگران وضعیت سلامتی و سرنوشت وی هستند، همه مردم آزادی خواه و عدالت طلب چه در ایران و چه در سراسر جهان نگران همە زندانیان سیاسی، مدنی و هزاران بازداشتی هستند کە در یکی دو هفتە اخیر بە دلیل شرکت در تظاهرات بە زندان افتادەاند.
آنها را آزاد کنید و بیش از این مانع بر سر راە فعالیت سندیکا ها و دیگر نهادهای مدنی قرار ندهید.

بخش: 

محاصرە مدنی زندانها برای آزادی زندانیان سیاسی

یکی از راە کارهای تعیین کنندە برای نجات جان جوانان زندانی و سایر زندانیان سیاسی تجمع وسیع و حلقە زدن بە گرد زندانها و حمایت از خواست آزادی زندانیان سیاسی.است. این تجمع ها و محاصرە مدنی را در صورت لزوم باید بە مقابل قوە قضایی، مجلس، دفتر ریاست جمهوری هم کشاند.

بخش: 

جنبش عدالت خواهی در ایران؛ هوشیار در مقابل مصادرە آن !

یکی از ویژگی های بارز این جنبش عدالت خواە بودنش است. به همین جهت بواسطە بی عدالتی های گستردەای کە حکومت و سرمایە داران در جامعە بوجود آوردەاند، از پایگاە بسیار وسیع در جامعە برخوردار است و بر پایە اعتصابات و اعتراضات کارگری و گروە های اجتماعی عدالت خواە و مخالف تبعیض، نابرابری و استبداد دهە های گذشتە و تجربەجنبش ٨٨ استوار است، هم از این رو سرکوب آن بە آسانی جنبش ٨٨ برای حکومت میسر نیست.

بخش: 

بیانیە فراکسیون "امید"، علیە جنبش، حمایت از رهبر

در بیانیە این فراکسیون "راە حل مشکلات کشور"گفتگوی ملی بین جریان های درون نظام، دانستە شدە!بە عبارتی همە جریانات و ملت کە خودشان را درون نظام نمی دانند و هم اینها هستند کە از دست نظام بە شمول فراکسیون "امید" چنان بە ستوە آمدەاند کە دیگر راهی جز بە خیابان ریختن برای برچیدن بساط "نظام" برایشان باقی نگذاشتە اند، بکلی در این بیانیە از گفتگوی "ملی"مد نظر فراکسیون خط خوردەاند. بیانیە در واقع بسیار صریح و روشن خواهان متحد شدن خودی ها علیە "ناخودی ها"و جنبش مردمی شدە و...

بخش: 

عزم تظاهرکنندگان برای عبور از نظام ولایی!

خیلی از آنهایی کە در تظاهرات دیروز و امروز شرکت کردند احتمالا باید جزو کسانی باشند کە همین چند ماە پیش بە امید این کە تغییر مثبتی در وضعیت شان بە وجود آید در انتخابات شرکت کرده و بە روحانی رای دادەاند. اما با گذشت فقط چند ماە از انتخابات اینک از کل نظام رویگردان شدە و شعارهای ساختارشکنانە سر می دهند.

بخش: 

فعالیت اقتصادی مهدی جهانگیری و توازن فساد در حکومت

در جمهوری اسلامی کە مسئولان بلندپایە و میانی اش همگی بە فساد آلودەاند و آن را بە میان زیردستانشان هم سرایت دادەاند، همە بقدر کفایت مدرک علیە هم دارند کە هر وقت لازم شد برای ساکت کردن هم دیگر آنها را رو کنند و سعی کنند تعادلی را کە رقبایشان قصد بهم زدنش را بە سود خود دارند، حفظ کنند. نهادینە شدن فساد و گسترش فزایندە آن نتیجە همین توازن جهنمی است کە هر دو جناح کم و بیش در آن سهیم اند و فهمیدەاند برهم زدنش بە سود هیچ کدامشان نیست.

با عزمی راسخ برای نجات جان و آزادی رضا شهابی مبارزه کنیم!

این نگرانی ها بە هیچ وجە بی مورد نیستند؛ چرا کە قبل از آن نیز به همین سیاق تعدادی از فعالان کارگری و دیگر فعالان اجتماعی زندانی را بە قتل رساندە اند، تا بە زعم خویش هم از مبارزان عدالت خواە انتقام و هم از دیگر مبارزان زهر چشم بگیرند و آن ها را از مبارزە با ستم گران حاکم بر حذر دارند.

بخش: 

بودجە ٩٧ علیە زحمتکشان، بە کام نظامیان و نهادهای حکومتی

طبعا در این میان بازندە اصلی برنامە بودجە سال ٩٧ کارگران و بنگاە های تولیدی داخلی و برندگان اصلی تجار و دلال، نهادهای انگلی مذهبی و سپاه پاسداران خواهند بود. با این حال و اوضاع بر مبنای این بودجە در واقع حقوق زیر خط فقر کارمندان قرار است در مجموع تا سقف ١٠ درصد افزایش پیدا کند کە 5درصد آن هم قرار است از صرفە جویی در بودجە ادارات صورت گیرد. در مورد کارگران نیز در نهایت ممکن است یکی دو درصد بە آن افزودە گردد، کە این در واقع چیزی جزء کاهش دستمزدها به جای افزایش شان نیست.

بخش: 

این" حقوق شهروندی"تان را کی اجرا می کنید؟

بە نوشتە رسانە ها آقای روحانی در نخستین اجلاس ملی گزارش اجرای حقوق شهروندی کە در روز سە سنبە همین هفتە برگزار شد سخنرانی کرد. روحانی در سخنرانی اش  گفت:" رونمایی از منشور حقوق شهروندی، انتخاباتی نبود بلکه اجرای تمام آن هدف ماست، انقلاب کردیم تا مردم به حقوق مادی، معنوی، فردی و اجتماعی شان برسند. "

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - صادق کار