صادق کار

آنهایی که دارند دنیا را تعییر می دهند و آنهایی که تنها حرف تغییر را می زنندنقدی بر مقاله "بحران ایران، بحــران کاپیتالیسم . . . "

رمز موفقعیت نیروهای چپ در ارایه چنان برنامه و رفتار دمکراتیکی است که بتواند در میان مردم برای چپ اعتماد و جاذبه بوجود آورد و مردم با میل و رغبت آنها را انتخاب کنند. چپی که آقای قراگوزلو معرفی می کند یک چپ دفع کننده است که هستی خود را در نیستی دیگران جستجو می کند

کاهش ساعت کار، افزایش دستمزد و یگانه کردن حقوق کار:راه حل بحران بیکاری تکنولوژیک و بحران اقتصادی

تقلیل دستمزد و رفاه کارگران ... منطقاً نه تنها نمی تواند نتیجه مطلوب را برای سرمایه داری به ارمغان آورد، بلکه می تواند نتایجی خلاف انتظار آنها را به بار آورد؛ زیرا تولید انبوه نیاز به بازار بزرگ و مشتریانی دارای قدرت خرید دارد. با تقلیل درآمد و اوقات فراغت مزدبگیران و بیکار شدن آنها و از دست رفتن قدرت خرید مردم، کالاهای تولیدی نیز روی دست تولید کنندگان شان باقی خواهند ماند.

دولت احمدی نژاد از حرف تا عمل

احمدی نژاد و راست افراطی نه عدالت خواه هستند و نه برنامه اقتصادی برای کاهش فقر و فاصله طبقاتی در جامعه دارند. برنامه اقتصادی آنها متوجه بالا بردن نقش سپاه و بسيج در اقتصاد کشور و گروهی از جامعه است که پايگاه اجتماعی حکومت به حساب می آیند

کدام سیاست خارجی کارگری؟

در نقد مقاله (سیاست خارجی جنبش کارگری، آقای قراگور لو)

یکی از امتیازات جامعه مدنی آن است که کارگران فرصت پیدا می کنند تا در آزادی و با اختیار اتحادیه ها و احزاب خود را بوجود آورند و یا به احزاب و سازمانهای که می پسندند بپیوندند در چنین فضاێ آرا جای ادعا را میگیرد و مثل شرایط امروز و دیروز ایران نه کسی در غیاب دمکراسی و آزادی می تواند به نمایندگی از طرف خدا و یا طبقه کارگر مدعی آن چیزی بشود که نیست وبه بهانه آن انواع اتهامات را به دیگران وارد و یا اگر از دستش بر آید دیگران را مجازات کند

بخش: 

فرمانروا و تصمیم گیرنده حکومت کیست؟

گسترش بحرانهای مختلف ... و سیاستهای انحرافی، ماجراجویانه و بحران ساز دولت و محاصره اقتصادی باعث تشدید اختلافات و افزایش تعداد مخالفان، حتی در داخل حکومت، موجب از پرده بیرون افتادن اختلافات گردیده و چالش حکومت با جنبش اینک بنظر می رسد به درون حکومت منتقل شده باشد. اختلافات آن چنان عمیق و زیا د و انشقاقات آن گونه گسترده و علاج ناپذیر شدهاند و اقتدار رهبر حکومت بقدری از دست رفته است که تشخیص این که الان چه کسی فرمانروا و تصمیم ساز و تصمیم گیرنده واقعی در مملکت است، را براستی دشوار کرده است.

خیز بلند حکومت برای تثبیت موقعیت خود

بدیهی است که این تعرض حلقهای است از زنجیره تعرضات اقتدار گرایان تندروری که در حاکمیت فرادستی دارند، و هدف نهایی آنان کنترل کامل قدرت به هر نحوه و قیمتی است. یقینا این نیرو برای دست یافتن به مقصود خویش از دست زدن به هیچ اقدامی حتی علیه اصولگرایانی که با حمایتهای خویش از کودتای انتخاباتی و اقدامات سرکوبگرانه و جنایتکارانه دولت کودتا موجب فرادستی آنان در حکومت را بوجود آوردند، درنگ نخواهد کرد.

به انگیزه یک پیروزی

14 نفر از کارکنان اخراجی شرکت واحد به سر کار بازگشتند

مدیریت شرکت واحد شرط باز گشت به کار این افراد را منوط به انصراف از عضویت و فعالیت در سندیکا کرده بود؛ اما همگی آنها برغم فشار اقتصادی و تهدیدات دیگری مانند زندان، در جريان يک مقاومت طولانی، درمقابل در خواست نا مشروع مدیریت شرکت که می خواست بین اعضا و رهبران سندیکا تفرقه ایجاد کند، مقاومت کردند و حاضر به پذیرش شرایط مدیریت نشدند

بخش: 

اعتصابی که یونان را فلج کرد

صرفنظر از اینکه نتیجه کشمکش اتحادیه ها و احزاب کارگری با دولت یونان چه نتایجی ببار آورد، اما تجربه اتحادیه های کارگری یونان و اعتصاب عمومی ديروز یونان توانست يکبار دیگر نقش و اهمیت اتحادیههای کارگری و نقش جنبش مزد بگیران در تغییر و تحولات جوامع را بنمایش گذارد

چالش همبستگی اعتصاب برای افزایش دستمزد کارگران مهاجر

در جریان اعتصاب دولت حق دخالت در اعتصابات را ندارد، مگر طولانی شدن مدت اعتصاب جان افراد را تهدید نماید. قانون نیز دخالت دولت را مشروط و محدود کرده است، بهمین دلیل بندرت اتفاق می افتد که دولت بطور مستقیم در اعتصابات کارگری دخالت کند

بخش: 

نیروی خود را صرف برگزاری هر چه بهتر روز کارگر کنیم

سندیکای آزاد و مستقل همچنان مطالبه نخست جنبش کارگری ایران است

"اول ماه مه" فرصتی است برای اعتراض به اینگونه فجايع وبسیج نیرو برای تغییر، برای اتحاد و همبستگی، برای حق تشکل واعتصاب ، برای افزایش دستمزد، برای اعتراض به تبعیض و نابرابری، برای آزادی زندانیان سیاسی و کارگری و برای آزادی و دمکراسی

بخش: 

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - صادق کار