صادق کار

آیا ایجاد انسجام در میان جناحهای حکومت ممکن است؟

تخفیف اختلافات و ایجاد انسجام در میان سران حکومتی که اختلافات و رقابتهای میان آنها بارها از پرده بیرون افتاده است، همان گونه که گفته شد، به آسانی ممکن نیست و برغم تمام تلاشهائی که برای پرده افکنی بر این اختلافات صورت می گیرد، این اختلافات بدلیل بحرانی که سراپای حکومت را در بر گرفته و با پیشروی روز افزون جنبش نیرومند و مردمی سبز روز بروز حادتر خواهد شد.

زمان اعتصابات ثمر بخش کارگری فرا رسیده است، دامنه اعتصابات به صنعت نفت هم کشیده شد

موقعیت طبقه کارگر در آینده منوط به نقشی است که در این برهه حساس بازی می کند. جامعه ما بر سر یک بزنگاه تاریخی قرار دارد و شرکت گسترده کارگران در اعتراضات و پیوند هرچه بیشتر طبقه کارگر با جنبش اعتراضی می تواند در کامیابی جنبش نقش اساسی داشته باشد

بخش: 

ضرورت تشکیل صندوقهای اعتصاب و اهمیت حمایت از فعالین سندیکایی در سطح جنبش

با نظرداشت این نکته که ادامه بحران اقتصادی و گسترش نارضایتی در میان مزدبگیران باعث گسترش شدید اعتصابات خواهد شد، ضرورت تشکیل صندوق های همیاری در سطح وسیع یکی از عاجلترین وظایف، نه تنها کارگران که همه جنبش است

بخش: 

کدام غنی سازی بیشتر بکار ما می آید؟

در شرایط مناسباتی بی تنش با جهان خارج، جنبش دموکراتیک مردم ما در موقعیت مناسبتری برای رشد و بالندگی قرار می گیرد. این را تجربۀ ماه های گذشته بخوبی نشان داده است. از این رو به قوت می توان گفت که امروزه، با توجه به شرایط دشواری که مردم و کشو ما در آن قرار دارند، غنی سازی مناسبات با کشورهای همسایه و جهان بمراتب برای آنها اهمیت بیشری از غنی سازی اورانیوم دارد.

کارگران تسلیم نخواهند شد ؛ مبارزه بر سر حقوق کار ادامه خواهد یافت

خوشبختانه ایران ، کشوری است با امکانات، مادی و نیروی انسانی مناسب. اگر در این کشور اینک فقر و فلاکت بیداد می کند، بیکاری بی سابقه وجود دارد، اقتصاد مولد بحران زده است، تولید بومی در مسیر سقوط حرکت می کند، سرمایه ها یا اکثرا از کشور فرار کرده و یا در حال فرارند، عامل اصلی همه اینها، نه قانون کار و حقوق کار، بلکه سیاست های اقتصادی و اجتماعی حکومت و از ناکار آیی مقامات و سود پرستی وانحصار خواهی سرمایداری حاکم است

بخش: 

زمان انتخاب: تغیر،یا فروپاشی

ادامه حکومت کودتا و دنبال کردن سیاستهای گذشته ، حاصلی به جز وخیمتر شدن وضعیت مردم و کشور و افزایش ابعاد فاجعه و هدایت جامعه بسوی فروپاشی ندارد. بی تردید کارگران و زحمتکشان از تداوم حکومت کنونی بیش از دیگران آسیب خواهند دید

آیا آقای موسوی حقوق سندیکایی کارگران را می پذیرد؟

کارگران می خواهند پیش از انتخابات از کاندیداها، از جمله از آقای موسوی، بشنوند که در صورت انتخاب به مقام رياست جمهوری، آيا حاضرند حقوق سندیکایی کارگران را پذيرفته و آن را مراعات کنند؟ آیا برای آزادی منصور اسالو، ابراهیم مددی و سایر فعالان سندیکایی، که به دلیل حق طلبی به زندان افتادهاند، اقدام خواهند کرد یا نه؟ ...

در باره اجتماعات اعتراضی پرستاران

در تجمع های اعتراضی اخير پرستاران، هم تشکلهای مستقل و نيمه مستقل و هم وابسته به دلايل گوناگون شرکت و نقش آفرين بودند. اما وجود يک تشکل غير مستقل در اين حرکتها نميتواند مشروعيت اين حرکتها را مورد پرسش قرار دهد. آنچه مسلم بوده و به تجربه هم ثابت شده است اينکه روند شکل گيری تشکلهای مستقل کارگری و نقش آفرينی فزاينده آنها در اعتراضات کارگری، بيش از پيش تشکلهای حکومت ساخته را منزوی و نقش آنها را در جنبش کارگری تقليل خواهد داد.

هشتاد سال کشاکش و پیکار برای حق تشکل

از80 سال پیش تاکنون خواست تشکل و آزادی فعالیت های اتحاد یه ای و سندیکایی، مرکزی ترین مطالبه جنبش مزد بگیران ایران و مهم ترین عرصه پیکار و کشاکش میان کارگران و مزد بگیران از یک طرف و کارفرمایان و دولتها از یک طرف دیگر بوده است.

بخش: 

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - صادق کار