فرانک فیوریدی

بلاهت غربی ها در راندن اوکراین به هرج و مرج

این مداخله نا معقولانه غربی ها دراوکراین موردی دیگر است ازیک سری ازاقدامات فاجعه با. اقداماتی که برای براندازی های سیاسی انجام شده در سال های اخیر بوده اند، ولیبی و سوریه نمونه اخیر آن ها هستند. در تمام این اقدامات، دخالت غرب در هر بار منجر شده است به بین المللی شدن ومشتعل تر شدن درگیرهایی که در ابتدا نسبتا محدودتر بوده اند

اشتراک در RSS - فرانک فیوریدی