پروین بختیارنژاد

نکات قابل تامل امروز و فردای ما زنان

شاید به جد بتوان گفت که رسیدن به هویت فردی، در بستری از آگاهی و تأمل بر خویشتن و باز اندیشی بر خود، برای زنان امری است جدی. رسیدن به شرایط برابر، و از زیر سلطه مردان بیرون آمدن یکی از آرمان های بسیار جدی قشر قابل توجهی از زنان در ایران است.

بخش: 

حجاب: مسئله دیروز و امروز

در شرق بدن انسان خصوصا بدن زن، نوعی تابو محسوب می شود و درغرب از بدن انسان خصوصا بدن زن تصورات و خوانش های زیبایی شناختی به میان می آید. منظور از ذکر این نکات این است که جامعه ایران با داشتن چنین پیشینه ای ظرفیت داشتن نگاهی همچون غرب نسبت به بدن زن را ندارد. همانطور که غرب هرگز نخواهد توانست به بدن زن به عنوان یک تابو نگاه کند. در نتیجه با به رسمیت شناختن این دو دیدگاه خواهیم توانست برخورد واقع بینانه ای نسبت به پدیده حجاب داشته باشیم.

بخش: 

فاجعه خاموش (قتل های ناموسی)

در این مبارزه جانهای بیشماری به نام «ناموس» قربانی شدهاند. ولی خبر تعداد اندكی از این قربانیان به گوش من و شما رسیده است. بقیه آنها در تنهایی و گمنامی جان خود را از دست دادهاند. اما اگر زنده میماندند بر آن بودند به گونهای دیگر زندگی كنند. به این قتلها، «قتلهای ناموسی» میگویند

جنبش اجتماعی زنان در بوته نقد

این هم نکته مهمی است پویش زنان که در دهه های گذشته سمت و سویی کلان نگر داشته، اینک اگر بخواهد نگاهی خردبین و معطوف به مسائل خاص زنان داشته باشد، ارتباط منطقی خود را با مشکلات کلان جامعه قطع می کند، دچار افراط و تفریط می شود و سردرگمی های بیشتری را در پی خواهد داشت.

بخش: 
اشتراک در RSS - پروین بختیارنژاد