علی پورنقوی

در آستانۀ تفسیر جدیدی از قانون اساسی

مجموعه رویدادهائی که به آن نام کودتای انتخاباتی داده شد، رویدادهای پس از آن و سر برآوردن و استمرار "جنبش سبز" در تقابل با این کودتا، موجب تضعیف حاد گرایشهای حامی کودتا در حاکمیت و حصول توازن قوای سیاسی جدیدی در جامعۀ ما شده است: توازن قوای جدیدی که تفسیر جدیدی از قانون اساسی را میسر کرده است.

2 هفته پس از نیمه کودتا

از سوئی تغییری که در خلال همین دو هفته در مناسبات میان مردم و حکومت رخ داده است، و از سوی دیگر شکافهای بروزیافته در درون حاکمیت، چندان عمیق هستند که یک تعادل سیاسی جدید در جمهوری اسلامی، ولو تعادلی نسبی به سیاق مرسوم در آن، تنها بر اساس آنچه نیمه کودتا می پندارد و می خواهد و می کند، قطعاً شکل نخواهد گرفت.

کارنامه 100 روزه اوباما گویاست

احمدی نژاد در موقعیتی که بخت خود را برای انتخاب مجدد به ریاست جمهوری اسلامی ایران در چند هفته آتی چندان قطعی نمی بیند، موضوع پیشرفت مناسبات با امریکا را به بود و نبود خویش در قدرت گره می زند و در واقع تهدید می کند که اگر امریکا در مدت باقیمانده از ریاست جمهوری او اقدام نکند، و اگر او در انتخابات پیشارو پیروز نشود، آن گاه در کار این مناسبات کارشکنی خواهد کرد...

نگاهی به کنفرانس گروه 20

موفقیت نسبی کنفرانس را مقدمتاً در حصول اشتراک بین اعضای آن بر سر قطعنامۀ نهائی ذکر کرده اند. کنفرانس لندن در شرایطی برگزار شد که پیشتر از آن از سوئی چین و سپس روسیه خواهان سلب نقش دلار به عنوان واحد ذخیره ارزی جهانی شده بودند و چین حتی تهدید به معرفی ارز جدیدی به این عنوان کرده بود (اگرچه روشن بود که این تهدید یک حرکت پیش کنفرانس بیشتر نیست)، و از سوی دیگر فرانسه به صراحت و آلمان به تلویح از عدم امضای قطعنامۀ نهائی، در صورتی که فاقد منویات آنها باشد، سخن گفته بودند.

«طرح تحول اقتصادی»، اسباب سقوط احمدینژاد یا عروج مجدد او؟

کاندیداتوری احمدینژاد از سوی "اصولگرایان"، یا حتی مجموعهای مسلط در میان آنان، ابداً بدیهی نیست. "طرح تحول اقتصادی" نیز تهدیدهای خود و سوداهای احمدینژاد را دارد برای بخشهای وسیعتری از جامعه که مستعد فریبهای پوپولیستیاند، آشکارتر میکند ... با این حال سادهاندیشی است اگر تصور شود احمدینژاد از این دو امکان دیگر برخوردار نیست. در مجموعه اوضاع کنونی کشور تنگناهای اقتصادی زمینهای را ایجاد کردهاند تا طرح مذکور به اسباب سقوط احمدینژاد تبدیل شود یا عروج مجدد او.

تسلط سنت یا آغاز پایان آن

سنت در زمانی خود را زیر پرچم آقای احمدی نژاد جمع و جور کرده است که چرخ روزگار سخت در جهت مخالف منویات آن در حرکت است. دیری نخواهد پایید تا بتوان به این سئوال پاسخ گفت که آیا پیروزی احمدی نژاد دوره دیگری است از تسلط سنت در تاریخ ما یا آغاز پایان آن

بخش: 

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - علی پورنقوی