فصلنامه‌ی مُروا نشریه جوانان هوادار حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

اولین ویژه نامه فصلنامه ی مُروا به مناسبت آزمون کنکور سراسری مرداد ماه 1399

فصلنامه‌ی مُروا زیر نظر شورای سردبیران با مسئولیت دو سردبیر: مراد رضایی و علی صمد
همکاران این شماره: خانم الدوز حجازی، مراد رضایی، علی صمد، لعیا اکبریان و میلاد مجیدی
صفحه آرائی و مسئول گرافیک: میلاد مجیدی
ویژه نامه ی شماره یک فصلنامه‌ی مُروا، مرداد ۱۳۹۹

فصلنامه‌ی مُروا شماره چهارم، بهار ۱۳۹۹ انتشار یافت

فصلنامه‌ی مُروا زیر نظر شورای سردبیران با مسئولیت دو سردبیر: مراد رضایی و علی صمد
همکاران این شماره: دکتر علی اکبر مهدی، دکتر گودرز اقتداری، حسین غبرایی، وهاب انصاری، حجت نارنجی، بیژن اقدسی، مصطفی مدنی، مراد رضایی، علی صمد و میلاد مجیدی

فصلنامه‌ی مُروا شماره سوم

- مصاحبه فصلنامه مُروا با یک دانشجو در ایران
- دانشگاه ضد انقلاب- هربرت مارکوزه و سرکوب جنبش‌های اعتراضی دانشجویی
- جنبش‌های اجتماعی و ضرورت تدوين يك استراتژی مشترك
- اعتراضات دانشجویی؛ انتخاب میان مرگ و آزادی
- مصاحبه با نائومی کلاین - کرونا ویروسِ بهترین هدیه برای "سرمایه داری فاجعه " است
- تکنولوژی هوشمند و "هک" کردن انسان ها...

فصلنامه‌ی مُروا شماره دوم، پاییز ۱۳۹۸ انتشار یافت!

برای اینکه شنیده شوید، باید با صدای بلند فریاد زد!

مقدمه: در رابطه با اعترضات اخیر در ایران؛
- سرمقاله: موسیقی زبان حسی اعتراض و امکان عبور از تبعیضات و مرزهای تصنعی
- «زن بودن و خواننده بودن»؛ دو جرم مضاعف برای خوانندگان زن ایرانی:
- نگاهی به نظرات آلن بدیو در مورد موسیقی؛
- سایت‌های موسیقی، تاریک خانه‌ی اشباحی که تیشه به ریشه‌ی موسیقی زیرزمینی می‌زنند!؛
- برای اینکه شنیده شوید، باید با صدای بلند فریاد زد! "تاریخچه‌ای مختصر از نقش موسیقی در جنبش‌های اعتراضی"

اشتراک در RSS - فصلنامه‌ی مُروا نشریه جوانان هوادار حزب چپ ایران (فدائیان خلق)